Mytylschool Gabriel

Revalidatie

Tolbrug Specialistische revalidatie

Revalidatiegeneeskundige en paramedische zorg
Binnen Atlent-KinderExpertiseCentrum werkt Mytylschool Gabriël nauw samen met de afdeling Kinderrevalidatie van Tolbrug Specialistische Revalidatie. De zorg kan bestaan uit revalidatiebehandeling en/of onderwijsondersteuning. Ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, bewegingsagogen, gedragsdeskundigen, maatschappelijk werk en de revalidatiearts leveren die zorg.

Niet alle leerlingen van Mytylschool Gabriel hebben revalidatiebehandeling nodig.

Revalidatiebehandeling
We werken volgens het principe ‘één kind, één plan!’ Daarmee bedoelen we dat ook de revalidatiebehandeling zoveel mogelijk geïntegreerd is in het totale leerplan van het kind.

Als een leerling van onze school revalidatiebehandeling nodig heeft, verwijzen we hem (met zijn ouders) eerst naar het spreekuur van de revalidatiearts. De revalidatiearts bepaalt of een revalidatietraject inderdaad nodig is en is eindverantwoordelijk voor de revalidatiebehandeling. Deze (schriftelijke) verwijzing kan gebeuren door de schoolarts, de huisarts of de behandelend specialist van het kind/de jongere in het ziekenhuis.

De revalidatiearts voert een vraaggesprek met de ouders en hun kind en verricht lichamelijk onderzoek. Aan de hand van de gegevens die de revalidatiearts op deze manier verzamelt, stelt hij in samenspraak met de ouders zo nodig een revalidatieplan op. Indien van toepassing omvat dit plan meestal eerst een observatiebehandeling van 4 – 6 weken door het behandelteam.

De revalidatiearts bespreekt de bevindingen van de observaties met de ouders. Dit gebeurt tijdens de teambespreking met behandelaars en ouders (in het geval van het VSO met tevens de jongere daarbij) of de gezamenlijke perspectiefbespreking die de ouders hebben met de revalidatiearts en de gedragsdeskundige. Tijdens een dergelijke bespreking wordt gezamenlijk een behandelplan gemaakt. Het is dus van groot belang voor het maken van een goed en gezamenlijk plan dat ouders (en jongere) deelnemen aan deze besprekingen. Het behandelplan wordt in de loop van een schooljaar 1 of 2 maal geëvalueerd en zo nodig bijgesteld aan de hand van de ontwikkeling van het kind. De revalidatiearts nodigt de ouders doorgaans 1 tot 2 maal per jaar opnieuw uit voor een gesprek om te inventariseren of er hulpvragen of knelpunten bestaan in het functioneren van het kind.

Eenmaal per twee weken heeft een gespecialiseerd fysiotherapeut op school een spreekuur samen met de orthopedisch schoenmaker en de orthopedisch instrumentmaker onder regie van de revalidatiearts. De fysiotherapeuten van het behandelteam zorgen ervoor dat kinderen met een schoenaanpassing met enige regelmaat op dit spreekuur worden gezien. Als u dit spreekuur tussentijds wilt bezoeken, kunt u contact opnemen met de secretaresse van de revalidatiearts om een afspraak te maken.

Uw ziektekostenverzekering vergoedt de revalidatiebehandeling.

Revalidatiearts
De revalidatiearts is coördinator en eindverantwoordelijke van het revalidatieteam. Hij bekijkt of er behandeling nodig is, stelt in overleg de vorm van behandeling vast en coördineert het behandelproces.

De revalidatiearts bekijkt de noodzaak van aanpassingen, voorzieningen en hulpmiddelen zoals spalken en beugels.

Hij onderhoudt contact met andere artsen, zoals de huisarts, de specialist en zo nodig – met toestemming van de ouders – artsen van de zorgverzekeraar.

Ergotherapeut
De ergotherapeut richt zich op het aanleren en verbeteren van allerlei dagelijkse handelingen zoals verzorging, spelen, zich verplaatsen en schrijven. De ergotherapeut probeert hierbij, samen met de ouders, de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van het kind zo optimaal mogelijk te maken.

De ergotherapeut adviseert als er aanpassingen nodig zijn, zoals bijvoorbeeld een speciale stoel, een fiets of als het gaat om een woningaanpassing.

Logopedist
De logopedist behandelt het kind bij vertraagde spraak- en taalontwikkeling, evenals bij gehoor- en stemproblemen. Ook oefent de logopedist de mondfunctie van een kind, zoals het kauwen en slikken wanneer er problemen zijn bij het eten en drinken. Verder adviseert de logopedist als er aanpassingen nodig zijn voor communicatie, zoals ondersteunende communicatiemiddelen.

Fysiotherapeut
De fysiotherapeut richt zich op het ontwikkelen of onderhouden van de bewegingsmogelijkheden, zoals zitten, kruipen, staan en lopen. De fysiotherapeut adviseert als het kind voorzieningen nodig heeft, zoals orthopedische schoenen, spalken of loophulpmiddelen.

Bewegingsagoog
De bewegingsagoog richt zich op beperkingen die er zijn op het gebied van sport, bewegen en mogelijke psychosociale problemen. De bewegingsagoog werkt met motorische oefeningen en het ervaren van bewegen aan doelen als bijvoorbeeld: zelfvertrouwen krijgen, angsten overwinnen, minder snel boos worden. Hij kan begeleiden en advies geven bij het vinden van een geschikte sportactiviteit of bijvoorbeeld zwemles.

Maatschappelijk werkende
De maatschappelijk werkende kan de ouders ondersteunen bij het doorlopen van het behandeltraject. Hierbij is er niet alleen aandacht voor de beperkingen maar ook voor de mogelijkheden. Ook kan men bij hem of haar terecht met vragen over bijvoorbeeld sociale voorzieningen.

Psycholoog
De psycholoog is de gedragsdeskundige binnen het behandelteam. Deze verricht psychologisch onderzoek door middel van een gesprek, (spel)observatie en het afnemen van tests. Het onderzoek kan zich richten op cognitieve stoornissen (zoals oriëntatie- of geheugenproblemen) en psychodiagnostiek gericht op de ontwikkeling. Daarnaast kan hij een revalidant (en eventueel familieleden of naasten) begeleiden bij psychische problemen.

Psychologisch assistent
De psychologisch assistent voert testen uit in opdracht van de gedragsdeskundigen, met wie hij ook de testresultaten bespreekt.

Nieuws 2

Kalender 2