Revalidatie (Tolbrug Specialistische revalidatie)


Mytylschool Gabriël werkt binnen Atlent nauw samen met de afdeling Kinderrevalidatie van Tolbrug Specialistische Revalidatie. De revalidatiebehandeling is zoveel mogelijk onderdeel van het totale leerplan van uw kind.

Revalidatieteam
De zorg kan bestaan uit revalidatiebehandeling, zoals werken aan de bewegingsmogelijkheden, vergroten van de dagelijkse zelfredzaamheid of gebruik van hulpmiddelen. Het kan ook gericht zijn op onderwijsondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan zelfvertrouwen krijgen, angsten overwinnen of minder snel boos worden.
Ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, bewegingsagogen, gedragsdeskundigen, maatschappelijk werk en de revalidatiearts leveren die zorg samen in een revalidatieteam.

Onderzoek
De revalidatiearts bepaalt of een revalidatietraject nodig is en is eindverantwoordelijk voor de revalidatiebehandeling. Voor het spreekuur is een (schriftelijke) verwijzing nodig van de schoolarts, huisarts of behandelend specialist.
Na een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek stelt de revalidatiearts in overleg met u als ouders een revalidatieplan op. Meestal begint dit met een observatiebehandeling van 4-6 weken door het revalidatieteam.

Behandelplan
De observaties worden in een teambespreking met ouders en behandelaars besproken. Leerlingen van het VSO sluiten hier zelf ook bij aan. Op basis hiervan wordt een gezamenlijk behandelplan gemaakt. Een of twee keer per jaar wordt dit geëvalueerd en waar nodig aangepast.

Spreekuur fysiotherapeut
Eenmaal per twee weken heeft een gespecialiseerd fysiotherapeut op school een spreekuur, samen met de orthopedisch schoenmaker en de orthopedisch instrumentmaker. De fysiotherapeuten van het behandelteam zorgen ervoor dat kinderen met een schoenaanpassing met enige regelmaat op dit spreekuur worden gezien. Als u dit spreekuur tussentijds wilt bezoeken, kunt u contact opnemen met de secretaresse van de revalidatiearts om een afspraak te maken.

Verzekering
Uw ziektekostenverzekering vergoedt de revalidatiebehandeling.

 

Revalidatiearts
De revalidatiearts is coördinator en eindverantwoordelijke van het revalidatieteam. Hij bekijkt of er behandeling nodig is, stelt in overleg de vorm van behandeling vast en coördineert het behandelproces.
De revalidatiearts bekijkt de noodzaak van aanpassingen, voorzieningen en hulpmiddelen zoals spalken en beugels.
Hij onderhoudt contact met andere artsen, zoals de huisarts, de specialist en zo nodig – met toestemming van de ouders – artsen van de zorgverzekeraar.

Ergotherapeut
De ergotherapeut richt zich op het aanleren en verbeteren van allerlei dagelijkse handelingen zoals verzorging, spelen, zich verplaatsen en schrijven. De ergotherapeut probeert hierbij, samen met de ouders, de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van het kind zo optimaal mogelijk te maken.
De ergotherapeut adviseert als er aanpassingen nodig zijn, zoals bijvoorbeeld een speciale stoel, een fiets of als het gaat om een woningaanpassing.

Logopedist
De logopedist behandelt het kind bij vertraagde spraak- en taalontwikkeling, evenals bij gehoor- en stemproblemen. Ook oefent de logopedist de mondfunctie van een kind, zoals het kauwen en slikken wanneer er problemen zijn bij het eten en drinken. Verder adviseert de logopedist als er aanpassingen nodig zijn voor communicatie, zoals ondersteunende communicatiemiddelen.

Fysiotherapeut
De fysiotherapeut richt zich op het ontwikkelen of onderhouden van de bewegingsmogelijkheden, zoals zitten, kruipen, staan en lopen. De fysiotherapeut adviseert als het kind voorzieningen nodig heeft, zoals orthopedische schoenen, spalken of loophulpmiddelen.

Bewegingsagoog
De bewegingsagoog richt zich op beperkingen die er zijn op het gebied van sport, bewegen en mogelijke psychosociale problemen. De bewegingsagoog werkt met motorische oefeningen en het ervaren van bewegen aan doelen als bijvoorbeeld: zelfvertrouwen krijgen, angsten overwinnen, minder snel boos worden. Hij kan begeleiden en advies geven bij het vinden van een geschikte sportactiviteit of bijvoorbeeld zwemles.

Maatschappelijk werkende
De maatschappelijk werkende kan de ouders ondersteunen bij het doorlopen van het behandeltraject. Hierbij is er niet alleen aandacht voor de beperkingen maar ook voor de mogelijkheden. Ook kan men bij hem of haar terecht met vragen over bijvoorbeeld sociale voorzieningen .

Psycholoog
De psycholoog is de gedragsdeskundige binnen het behandelteam. Deze verricht psychologisch onderzoek door middel van een gesprek, (spel)observatie en het afnemen van tests. Het onderzoek kan zich richten op cognitieve stoornissen (zoals oriëntatie- of geheugenproblemen) en psychodiagnostiek gericht op de ontwikkeling. Daarnaast kan hij een revalidant (en eventueel familieleden of naasten) begeleiden bij psychische problemen.

Psychologisch assistent
De psychologisch assistent voert testen uit in opdracht van de gedragsdeskundigen, met wie hij ook de testresultaten bespreekt.

Nieuws 2

Kalender 2