Ondersteuning


Elke reguliere school is verantwoordelijk voor basiszorg. Wanneer de basiszorg van de reguliere school niet toereikend is om de ondersteuningsbehoefte van een leerling op fysiek-medisch gebied ten gevolge van een fysiek beperking of langdurige ziekte te beantwoorden, kan specifieke expertise worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband waar de school deel van uit maakt. Binnen elk samenwerkingsverband zijn één of meer ambulant ondersteuners van de externe dienstverlening van Mytylschool Gabriël werkzaam. Vanuit diverse disciplines kan expertise geboden worden. De ondersteuningsvraag bepaalt de inzet van de specialist of combinaties van specialisten. Te denken valt aan een gespecialiseerde leerkracht, ergotherapeut, logopedist, fysiotherapeut, gedragsdeskundige, vakleerkracht sport en beweging en onderwijsassistent.

De externe dienstverlening van Mytylschool Gabriël exploreert haar expertise door middel van drie pijlers:

1. Ondersteuningsbehoeften
• Ondersteunen bij het formuleren en verhelderen van de ondersteuningsbehoeften.
Om te kunnen bepalen welke interventies door welke discipline nodig zijn, is het belangrijk inzicht te krijgen in de ondersteuningsbehoefte van de leerling.
Het stellen van gerichte vragen (voortvloeiend uit het ziektebeeld of de aandoening) en het maken van de juiste analyse moeten dit inzicht verschaffen.
Dit kan leiden tot begeleiding op maat en/of kennisdeling.
• In kaart brengen van de consequenties m.b.t. de dagelijkse praktijk en het inrichten van het onderwijs in haar ruimste zin (inhoud onderwijsaanbod/curriculumaanpassing, onderwijs- en zorgorganisatie, huisvesting, enz.).

2. Begeleiding op maat
De externe dienstverlening van Mytylschool Gabriël biedt kortdurende, dialoog gestuurde, flexibele, specialistische en resultaatgerichte ondersteuning op leerling-, leerkracht- en teamniveau.

3. Kennisdeling
De externe dienstverlening van Mytylschool Gabriël deelt haar kennis graag, met als doel het vergroten van de kwaliteit van het regulier onderwijs met betrekking tot de kennis en vaardigheden, voortvloeiend uit een ondersteuningsbehoefte. Tevens kunnen andere instanties (te denken valt aan praktijken voor remedial teaching, peuterspeelzalen, huiswerkbureaus, opvoedbureaus e.d.) in geval van vragen over (de begeleiding van) kinderen met een lichamelijke beperking of langdurige ziekte een beroep doen op de kennis en expertise van de externe dienstverlening. Door middel van workshops, symposia, modulen en cursussen op locatie verzorgen onze gespecialiseerde medewerkers nascholing op maat van een team, school en/of samenwerkingsverband.

Nieuws 2

Kalender 2