Evaluatie enquête thuisonderwijs

31E276A9-C9E9-434D-B20A-EF2F6024ED30

Zoals u weet hebben we een enquête uitgevoerd m.b.t. het thuisonderwijs. Deze enquête bestond uit drie vragenlijsten: voor ouders/verzorgers, voor leerlingen en voor medewerkers.
Hieronder vindt u de belangrijkste conclusies uit deze enquête.

De vragenlijst voor ouders/verzorgers is ingevuld door 86 personen: dat is 41%. Het gemiddelde over alle vragen is 3,8 (bij een maximale score van 5). Opvallend waren de (gemiddeld) hoge scores voor het contact tussen de school en thuis (4,3) en de communicatie via Parro (4,2). Daarnaast waren er hoge scores voor de snelheid, waarmee we het thuisonderwijs hebben gerealiseerd, voor het gebruik van de digitale weektaak (Weektaak.com) en voor het plaatsen van filmpjes op YouTube. De lagere scores vinden we bij hoe u zelf het thuisonderwijs heeft ervaren (3,3), met name in combinatie met uw eigen activiteiten (3,1). Daarnaast werd de hoeveelheid lesstof aangestipt als verbeterpunt.
We kregen ook een aantal bruikbare tips, waarmee we zeker ons voordeel willen gaan doen: meer werk voor thuis, meer passend werk, vaker videobellen via Meet (ook individueel) en zo mogelijk minder verschillende communicatiekanalen.

De vragenlijst voor leerlingen is ingevuld door 66 leerlingen: dat is 68%, waarbij we uitgaan van de groep leerlingen die een dergelijke vragenlijst kunnen invullen. Het gemiddelde over alle vragen is 3,7. De hoogste score was hier voor het videobellen met Meet (4,2), het contact met de leerkracht (4,0) en het werken op de pc/laptop/chromebook (4,1). Lagere scores waren er voor het contact met klasgenoten (3,5: de leerlingen misten hun klasgenoten!). Daarnaast viel op dat SO-leerlingen het thuisonderwijs beduidend lager beoordeelden dan de VSO-leerlingen (3,2 om 3,8).
Bij de opmerkingen kwam veelvuldig het gemis van klasgenoten en leerkrachten terug, evenals de vraag om méér videocontact via Meet (net als bij de ouders/verzorgers dus. Het zelf je eigen tijd indelen werd door een aantal leerlingen dan weer als positief ervaren.

De vragenlijst voor medewerkers is ingevuld door 43 personen (46%), met een gemiddelde over alle vragen van 4.0. Hier is de hoogste score voor het gebruik van Weektaak.com (4,3), met vlak daarachter de communicatie tussen school en thuis en de snelheid waarmee we het een en ander hebben gerealiseerd (4,1). Het verzorgen van het thuisonderwijs zelf kreeg een (relatief lage) 3,7.
De tips uit het team waren veelal gericht op een betere afstemming tussen de klassen onderling en gerichte scholing op enkele digitale vaardigheden (o.a. het gebruik van Meet). Daarnaast werd aangegeven dat we moeten proberen te behouden wat we nu hebben opgebouwd aan (digitale) vaardigheden; niet alleen gericht op een eventuele volgende thuisonderwijsperiode, maar ook voor bijvoorbeeld het begeleiden van leerlingen die tijdelijk thuis zitten en de communicatie met ouders en leerlingen. Er werd veel gevraagd van teamleden, zeker in de beginperiode toen o.a. Basispoort en Parro nog niet echt wilden meewerken. Men heeft dit over het algemeen wel ervaren als een leerzame periode.

Wat gaan we doen met deze informatie?
Uiteraard hopen we niet dat we te maken krijgen met een tweede Corona-golf, gepaard gaande met een nieuwe periode van thuisonderwijs. Desondanks willen we hierop wél zo goed mogelijk voorbereid zijn. Daarnaast willen we het goede, dat deze periode ons heeft gebracht, graag behouden. We gaan na de zomervakantie een plan van aanpak opstellen, dat erop gericht is snel en adequaat te kunnen handelen in alle situaties, zowel in de klassen als in de vorm van thuisonderwijs.

Nieuws 2

Kalender 2