Mytylschool Gabriel
Home > Organisatie > Overleg-organen

Overleg-organen

Medezeggenschapsraad

Op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) heeft de school een medezeggenschapsraad (MR), waarin medewerkers en ouders zitting hebben. De MR behartigt de belangen van ouders, leerkrachten en leerlingen door mee te praten over beslissingen die alle betrokkenen aangaan.
Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR het instemmingsrecht of het adviesrecht. Relevante besluiten worden pas genomen en uitgevoerd nadat de MR een advies of instemming heeft gegeven.
De MR kan ook gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directeur-bestuurder.
Eén keer per jaar brengt de MR schriftelijk verslag uit van haar werkzaamheden. De personeelsgeleding van de MR komt tweewekelijks bijeen.
Gemiddeld één keer per 6 weken vindt er een vergadering plaats met de directeur bestuurder. Afhankelijk van de te bespreken stukken sluit ook de oudergeleding aan, gemiddeld 4x per jaar.

De samenstelling van de MR in het schooljaar 2018-2019:

de oudergeleding:
Mevrouw K. van Bergen
Mevrouw M. Voets
Mevrouw M. Timmer
De heer J. Meesters

de personeelsgeleding:
Mevrouw A. Dankers – voorzitter
De heer K. Pelger – secretaris
Mevrouw E. Klaaskate
Mevrouw D. van Heukelom
vacature

De MR stelt zich op de hoogte van de ontwikkelingen in het kader van de Wet Passend Onderwijs binnen de samenwerkingsverbanden waaraan de school deelneemt.

Terug naar boven

Lid worden van de medezeggenschapsraad

Terug naar boven

Ouderraad

Terug naar boven

Lid worden van de ouderraad

Terug naar boven

Nieuws 2

Kalender 2