Mytylschool Gabriel
Home > Organisatie > Overleg-organen

Overleg-organen

Medezeggenschapsraad

Op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) heeft de school een Medezeggenschapsraad (MR), waarin medewerkers en ouders zitting hebben. De MR behartigt de belangen van ouders, leerkrachten en leerlingen door mee te praten over beslissingen die alle betrokkenen aangaan.
Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR het instemmingsrecht of het adviesrecht. Relevante besluiten worden pas genomen en uitgevoerd nadat de MR een positief advies of instemming heeft gegeven.
De MR kan ook gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directeur-bestuurder.

Eén keer per jaar brengt de MR schriftelijk verslag uit van haar werkzaamheden. De personeelsgeleding van de MR komt tweewekelijks bijeen. Eens per maand vergadert de MR met de directeur-bestuurder. Afhankelijk van de te bespreken stukken sluit ook de oudergeleding aan, gemiddeld 5 x per jaar. Voorafgaand aan deze vergaderingen vindt er een agendaoverleg plaats tussen de directeur-bestuurder en de voorzitter van de medezeggenschapsraad.

De samenstelling van de MR in het schooljaar 2022-2023:

de oudergeleding (MRO):
Pieter van de Moosdijk (vice-voorzitter)
Marlies Voets
Petrine Westland
Tim van Weerdenburg
Martine van Dijk
Shevanti Loilagossain

de personeelsgeleding (MRP):
Evelien Vlaar (voorzitter)
Karel Pelger (secretaris)
Moniek Loeffen
Lucy Schoon
Inge van Pinxteren

Vergaderdata
De vergaderdata van de MR vindt u in de agenda op deze website.

Terug naar boven

Ouderraad

Terug naar boven

Nieuws 2

Kalender 2