Mytylschool Gabriel
Home > Organisatie > MSG is onderdeel van Atlent

MSG is onderdeel van Atlent

Visie en missie Atlent

Mytylschool Gabriël verzorgt onderwijs aan leerlingen met een motorische of meervoudige beperking, of met een langdurige ziekte. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met Tolbrug Specialistische Revalidatie. De kinderafdeling hiervan is samen met de school gehuisvest in Atlent. Op deze manier vormen onderwijs en revalidatie één geheel. Hun samenwerkingsverband kreeg uiteindelijk de naam Atlent KinderExpertiseCentrum (Atlent-KEC).

Naast het onderwijs op de school zelf biedt Mytylschool Gabriël ‘externe dienstverlening’ aan leerlingen in het reguliere onderwijs met een motorische of meervoudige beperking, of met een langdurige ziekte. In het kader van de Wet Passend Onderwijs is er veel veranderd, maar de dienstverlening blijft zeker bestaan. Een team van gespecialiseerde leerkrachten én specialisten op andere terreinen (zoals logopedie, ergo- en fysiotherapie, gedragsdeskundigen, enz.) staat klaar om leerlingen, collega’s en scholen zodanig te begeleiden dat deze leerlingen indien mogelijk hun onderwijs kunnen genieten in het regulier onderwijs

Atlent-KEC investeert in kinderen en jongeren en gaat op zoek naar de kansen van een leerling om zich te ontwikkelen. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is de kans voor ieder kind om zijn capaciteiten en bewustzijn te vergroten. Dit proberen we te bereiken binnen de eigen mogelijkheden van het kind, ieder op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo.

Atlent-KEC heeft een eigen kijk op talent. Zo is de letterwisseling van het woord ‘talent’ ontstaan: in het logo zien we scrabblestenen waarbij de eerste twee letters zijn verwisseld. De eigenzinnigheid is ook te zien in de vormgeving van het logo.

Atlent-KEC integreert onderwijs, revalidatie, zorg, dagbesteding en opvang. Op deze manier willen we de mogelijkheden van ieder kind optimaal benutten, zowel op het gebied van kennis als op het gebied van zijn fysieke en sociale mogelijkheden. Deze persoonlijke ontwikkeling moet passen binnen de maatschappelijke omgeving waarin het kind opgroeit.

Onze inspanningen zijn erop gericht dat kinderen met een motorische of meervoudige beperking of langdurige ziekte nu en in de toekomst zo zelfstandig mogelijk in de maatschappij kunnen functioneren.

Atlent-KEC biedt een breed, innovatief en geïntegreerd pakket aan onderwijs, revalidatie, zorg, dagbesteding en opvang. Bij de keuzes die we moeten maken – zowel als het gaat om het uitstippelen van het individuele traject voor een kind als om het beleid van Atlent-KEC als geheel – zijn de vragen van de kinderen en de ouders in belangrijke mate medebepalend. Op basis van het principe ‘één kind, één plan!’ zoeken we samen met de kinderen, hun ouders en onze (samenwerkings)partners naar passende antwoorden met betrekking tot onderwijs, revalidatie, wonen, werken, dagbesteding en vrije tijd. Ook hier is ‘maximaal perspectief’ dus het richtpunt.

Terug naar boven

Onderwijs

Binnen de Mytylschool Gabriël kennen wij 2 onderwijsafdelingen: de SO-afdeling voor leerlingen tot max. 14 jaar en de VSO-afdeling vanaf uiterlijk 14 jaar tot maximaal 20 jaar.

Centraal staat dat wij onze leerlingen passend onderwijs aanbieden in een leeromgeving die hen uitdaagt. Zij moeten kunnen leren in een betekenisvolle omgeving. Wij organiseren ons onderwijsaanbod zo, dat er sprake is van een doorgaande lijn, een ononderbroken ontwikkelingsproces. Ook hier is maximaal perspectief ons streven. Dat wil zeggen dat we de leerlingen laten uitstromen binnen het voor hen hoogst haalbare uitstroomprofiel.

Binnen de SO-stroom kent de school drie uitstroomprofielen, te weten dagbesteding, arbeid en diplomagericht onderwijs. Deze uitstroomprofielen zijn verder ondergebracht in vijf leerroutes.

Op basis van het ontwikkelingsperspectief waarin de ondersteuningsbehoeften, het eindniveau en de uitstroombestemming zijn opgenomen wordt de leerling op 1 van de 5 leerroutes geplaatst.

Op schoolniveau bieden wij een breed scala aan preventieve en licht curatieve interventies, variërend van protocollen, gebouwafhankelijke voorzieningen en aangepaste leermiddelen tot orthopedagogische en/of orthodidactische aanpak en aanbod. Wij verwijzen hier graag naar het schoolondersteuningsprofiel, dat u hier kunt vinden.

Binnen de VSO-stroom kent de school twee uitstroomprofielen, te weten arbeid en dagbesteding, alle ondergebracht in vier leerroutes.

De indeling van de basisgroepen wordt in eerste instantie bepaald door wat in de wet is vastgelegd en de criteria waaraan we moeten voldoen. Daarnaast spelen voor die indeling aspecten zoals kalenderleeftijd, sociaal-emotionele ontwikkeling, fysieke belastbaarheid/zorgzwaarte en didactische en pedagogische uitgangspunten een wezenlijke rol.

We stemmen onze groepen af op de ontwikkelingsmogelijkheden (maximaal perspectief!) van onze leerlingen. Binnen de groep krijgt elke leerling op basis van zijn persoonlijke ontwikkelingsperspectief een passende leerroute aangeboden

Terug naar boven

Revalidatie (Tolbrug Specialistische revalidatie)

Revalidatiegeneeskundige en paramedische zorg
Binnen Atlent-KinderExpertiseCentrum werkt Mytylschool Gabriël nauw samen met de afdeling kinderrevalidatie van Tolbrug Specialistische Revalidatie. De zorg kan bestaan uit revalidatiebehandeling en/of onderwijsondersteuning. Ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, bewegingsagogen, gedragsdeskundigen, maatschappelijk werk en de revalidatiearts of physician assistent leveren die zorg.

Niet alle leerlingen van Mytylschool Gabriel hebben revalidatiebehandeling nodig.

Revalidatiebehandeling
We werken volgens het principe ‘één kind, één plan!’ Daarmee bedoelen we dat ook de revalidatiebehandeling zoveel mogelijk geïntegreerd is in het totale leerplan van het kind.

Als een leerling van onze school revalidatiebehandeling nodig heeft, verwijzen we hem (met zijn ouders) eerst naar het spreekuur van de revalidatiearts. De revalidatiearts of physician assistant bepaalt of een revalidatietraject inderdaad nodig is en is eindverantwoordelijk voor de revalidatiebehandeling. Deze (schriftelijke) verwijzing kan gebeuren door de schoolarts, de huisarts of de behandelend specialist van het kind/de jongere in het ziekenhuis.

De revalidatiearts of physician assistant voert een vraaggesprek met de ouders en hun kind en verricht lichamelijk onderzoek. Aan de hand van de gegevens die de revalidatiearts of physician assistant op deze manier verzamelt, stelt hij in samenspraak met de ouders zo nodig een revalidatieplan op. Indien van toepassing omvat dit plan meestal eerst een observatiebehandeling van 4 – 6 weken door het behandelteam.

De revalidatiearts of physician assistant bespreekt de bevindingen van de observaties met de ouders. Dit gebeurt tijdens de teambespreking met behandelaars en ouders (in het geval van het VSO met tevens de jongere daarbij) of de gezamenlijke perspectiefbespreking die de ouders hebben met de revalidatiearts en de gedragsdeskundige. Tijdens een dergelijke bespreking wordt gezamenlijk een behandelplan gemaakt. Het is dus van groot belang voor het maken van een goed en gezamenlijk plan dat ouders (en jongere) deelnemen aan deze besprekingen. Het behandelplan wordt in de loop van een schooljaar 1 of 2 maal geëvalueerd en zo nodig bijgesteld aan de hand van de ontwikkeling van het kind. De revalidatiearts of physician assistant nodigt de ouders doorgaans 1 tot 2 maal per jaar opnieuw uit voor een gesprek om te inventariseren of er hulpvragen of knelpunten bestaan in het functioneren van het kind.

Eenmaal per twee weken heeft een gespecialiseerd fysiotherapeut op school een spreekuur samen met de orthopedisch schoenmaker en de orthopedisch instrumentmaker onder regie van de revalidatiearts. De fysiotherapeuten van het behandelteam zorgen ervoor dat kinderen met een schoenaanpassing met enige regelmaat op dit spreekuur worden gezien. Als u dit spreekuur tussentijds wilt bezoeken, kunt u contact opnemen met de secretaresse van de revalidatiearts om een afspraak te maken.

Uw ziektekostenverzekering vergoedt de revalidatiebehandeling.

Revalidatiearts
De revalidatiearts of physician assistant is coördinator en eindverantwoordelijke van het revalidatieteam. Hij bekijkt of er behandeling nodig is, stelt in overleg de vorm van behandeling vast en coördineert het behandelproces.

De revalidatiearts of physician assistant bekijkt de noodzaak van aanpassingen, voorzieningen en hulpmiddelen zoals spalken en beugels.

Hij onderhoudt contact met andere artsen, zoals de huisarts, de specialist en zo nodig – met toestemming van de ouders – artsen van de zorgverzekeraar.

Ergotherapeut
De ergotherapeut richt zich op het aanleren en verbeteren van allerlei dagelijkse handelingen zoals verzorging, spelen, zich verplaatsen en schrijven. De ergotherapeut probeert hierbij, samen met de ouders, de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van het kind zo optimaal mogelijk te maken.

De ergotherapeut adviseert als er aanpassingen nodig zijn, zoals bijvoorbeeld een speciale stoel, een fiets of als het gaat om een woningaanpassing.

Logopedist
De logopedist behandelt het kind bij vertraagde spraak- en taalontwikkeling, evenals bij gehoor- en stemproblemen. Ook oefent de logopedist de mondfunctie van een kind, zoals het kauwen en slikken wanneer er problemen zijn bij het eten en drinken. Verder adviseert de logopedist als er aanpassingen nodig zijn voor communicatie, zoals ondersteunende communicatiemiddelen.

Fysiotherapeut
De fysiotherapeut richt zich op het ontwikkelen of onderhouden van de bewegingsmogelijkheden, zoals zitten, kruipen, staan en lopen. De fysiotherapeut adviseert als het kind voorzieningen nodig heeft, zoals orthopedische schoenen, spalken of loophulpmiddelen.

Bewegingsagoog
De bewegingsagoog richt zich op beperkingen die er zijn op het gebied van sport, bewegen en mogelijke psychosociale problemen. De bewegingsagoog werkt met motorische oefeningen en het ervaren van bewegen aan doelen als bijvoorbeeld: zelfvertrouwen krijgen, angsten overwinnen, minder snel boos worden. Hij kan begeleiden en advies geven bij het vinden van een geschikte sportactiviteit of bijvoorbeeld zwemles.

Maatschappelijk werkende
De maatschappelijk werkende kan de ouders ondersteunen bij het doorlopen van het behandeltraject. Hierbij is er niet alleen aandacht voor de beperkingen maar ook voor de mogelijkheden. Ook kan men bij hem of haar terecht met vragen over bijvoorbeeld sociale voorzieningen .

Psycholoog
De psycholoog is de gedragsdeskundige binnen het behandelteam. Deze verricht psychologisch onderzoek door middel van een gesprek, (spel)observatie en het afnemen van tests. Het onderzoek kan zich richten op cognitieve stoornissen (zoals oriëntatie- of geheugenproblemen) en psychodiagnostiek gericht op de ontwikkeling. Daarnaast kan hij een revalidant (en eventueel familieleden of naasten) begeleiden bij psychische problemen.

Psychologisch assistent
De psychologisch assistent voert testen uit in opdracht van de gedragsdeskundigen, met wie hij ook de testresultaten bespreekt.

Terug naar boven

Gespecialiseerde dagopvang (Cello)

In ATLENT biedt Cello ondersteuning in de vorm van zorg in de klas en is er een EMB groep vanuit het orthopedagogisch kindercentrum gehuisvest. 
Voor meer informatie over Cello zie: www.cello-zorg.nl.

Terug naar boven

Buitenschoolse- en logeeropvang (SWZ)

SWZ biedt binnen Atlent buitenschoolse opvang. Daarnaast kan tijdens iedere vakantieperiode een aantal dagen of weken overdag gebruik worden gemaakt van vakantieopvang. Dit vindt plaats in een gezellig ingerichte ruimte op Atlent waarbij ook gebruik kan worden gemaakt van andere faciliteiten binnen Atlent. Er worden leuke, afwisselende, activiteiten aangeboden. Ook is er één weekend per maand (vrijdagavond t/m zondagmiddag) de mogelijkheid voor logeeropvang of dagopvang. De logeeropvang vindt plaats in het logeerhuis Son. Voor jongeren van de VSO afdeling wordt regelmatig een jongerenactiviteit georganiseerd in de vakanties of in een weekend. De gekozen locatie is afhankelijk van de activiteit.

Contactgegevens
Tel.: 0499-471241
Zaterdagopvang ( locatie Atlent).
Weekendopvang overdag en Logeeropvang (locatie AC Vught of logeerhuis Son).
Vakantiedagopvang (Locatie Atlent).
Jongerenactiviteiten ( wisselende locatie)
Nieuwstraat 70, 5691 AG Son.
Cliëntbureau voor Informatie en intakegesprekken: 0499-471241 of kijkafspraak maken: 06-57886647 (maandag, woensdag, donderdag).
E: info@swzzorg.nl
W: www.swzzorg.nl.

Terug naar boven

Nieuws 2

Kalender 2