Mytylschool Gabriel
Home > Organisatie > Kwaliteitsgegevens

Kwaliteitsgegevens

Jaarverslag 2018

Het jaarverslag over het jaar 2018 vindt u hier.

Terug naar boven

Onderwijsinspectie 2017

In het voorjaar van 2017 heeft de onderwijsinspectie onze school bezocht, zowel de SO- als de VSO-afdeling. Hiervan is het definitieve verslag inmiddels beschikbaar. U kunt dit verslag hier bekijken.

Terug naar boven

Protocollen

Terug naar boven

Kwaliteitscontrole onderwijs

Terug naar boven

Leerlingzorg

Commissie van Begeleiding
Wanneer een nieuwe leerling op school geplaatst wordt, stelt de Commissie van Begeleiding (CvB) een perspectiefdocument op. Hierin wordt omschreven wat de verwachtingen, vooruitzichten en ondersteuningsbehoeften van de leerling zijn op het gebied van onderwijs, zorg en revalidatie. Onderwijs en revalidatie formuleren gezamenlijk het perspectief en de daarbij behorende leerroute.

De onderwijskundige bepaalt dit perspectief en de revalidatieplanning wordt besproken met ouders.

Aan de hand van het perspectief plaatst de leerkracht de leerling in het groepsplan en stelt het individuele handelingsplan op.

Jaarlijks wordt het gestelde perspectief geëvalueerd en indien nodig aangepast aan de hand van de ontwikkeling.

 De CvB bestaat uit de manager onderwijs, gedragsdeskundigen, maatschappelijk werkenden en revalidatieartsen. De CvB bepaalt aan de hand van het perspectief en de ondersteuningsbehoeften de leerroute die het meest passend is bij de leerling. Daarnaast begeleiden de leden van de CvB leerlingen, ouders en medewerkers. Ook geeft de CvB voorlichting en advies en bewaakt ze de kwaliteit van de groeps- en handelingsplannen.

Leerlingdossiers
Van elke leerling die op Mytylschool Gabriël wordt toegelaten, wordt een digitaal dossier aangelegd. Dit dossier wordt gedurende de jaren dat de leerling op school verblijft bijgehouden. In het dossier wordt alle leerlinggerelateerde informatie bewaard. Het gaat hierbij, naast algemene informatie, om het aanmeldingsformulier m.b.t. vervoersafspraken en -regeling, het perspectiefdocument, verslagen van besprekingen, verslagen van revalidatie en onderwijs, informatie uit het leerlingvolgsysteem, onderwijskundige verslagen, rapporten, correspondentie en alle andere voor de leerling relevante zaken. Het dossier wordt bewaard tot vijf jaar nadat de leerling is uitgeschreven.

Is uw kind 16 jaar of ouder, dan heeft het zelf recht op inzage in zijn of haar leerlingdossier. Bij een leerling jonger dan 16 jaar heeft de wettelijk vertegenwoordiger namens het kind recht op inzage.

Wettelijk vertegenwoordiger
De wettelijk vertegenwoordiger van een kind is degene die gezag heeft over het kind. Gezag wordt meestal door een of beide ouders uitgeoefend. Als ouder met gezag over een kind jonger dan 16 jaar heeft u dus recht op inzage in het dossier van uw kind.

Geen inzage dossier zonder gezag
Heeft als u als ouder niet (meer) het gezag over uw kind, bijvoorbeeld na een echtscheiding? Dan heeft u geen recht op inzage in het dossier van uw kind. Wel heeft u recht op belangrijke informatie over uw kind, zoals de schoolprestaties. Maar dit geldt alleen als het belang van het kind hiermee niet wordt geschaad.

De school van uw kind moet vóór het verstrekken van informatie een afweging maken tussen uw belang en dat van uw kind. De school zal zware argumenten moeten aanvoeren om u als ouder niet te informeren over uw kind. Alleen als blijkt dat het geven van informatie nadelig is voor uw kind, mag de school u informatie weigeren.

Inzage leerlingdossier in de praktijk
Welke rechten u heeft als u inzage wilt en wat een organisatie van u kan vragen, leest u bij Praktische uitwerking inzagerecht.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u ook de website van het CBP raadplegen. http://www.mijnprivacy.nl/Vraag/Privacy-van-kinderen-en-jongeren/Privacy-in-het-onderwijs/Pages/privacy-onderwijs.aspx

Gedragskundige

Meldcode
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Mytylschool Gabriël heeft de meldcode ‘Huiselijk geweld en Kindermishandeling’ onderschreven en ingevoerd met ingang van het schooljaar 2013-2014.

De meldcode heeft tot doel kinderen, jongeren en ouders die te maken hebben met een vorm van geweld of mishandeling zo snel mogelijk passende hulp te bieden, zodat er een einde komt aan de bedreigende situatie.

Het personeel binnen Atlent is op de hoogte van de stappen die in de meldcode zijn aangegeven, voordat het besluit om een melding te doen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of bij het Steunpunt Huiselijk Geweld.

De kern is dat bij zorgen om een leerling:

 • een medewerker deze zorgen kenbaar maakt en deelt binnen de organisatie;
 • de medewerker er de leerling en de ouders bij betrekt;
 • de signalen gewogen worden;
 • er een beslissing over de aanpak komt onder verantwoordelijkheid van de Commissie van Begeleiding.
Terug naar boven

Deskundigheidsbevordering

De deskundigheidsbevordering van het personeel is gericht op de bovengenoemde ontwikkelingen. Samen met o.a. Tolbrug, Cello, CED Groep (Centrum Educatieve Dienstverlening, Rotterdam), P.I. de Hondsberg, het Koning Willem 1 College en onze externe dienst is er een traject voor deskundigheidsbevordering op maat voor onze school uitgezet.

Op schoolniveau richten wij ons op het versterken van de kwaliteit van alle vakgroepen, zowel op inhoud als op samenwerking.

Daarnaast kennen wij nog de individuele trajecten voor o.a. de gedragsdeskundigen, leerkrachten en assistenten en volgen we de onderwijsontwikkelingen door middel van symposia, conferenties en studiedagen.

Terug naar boven

Ketensamenwerking

Ketensamenwerking is een vorm van samenwerking waarbij verschillende partijen met elkaar meekijken naar elkaars werk tijdens de verschillende fases van een project. Dit met als doel de best mogelijk resultaten te behalen. Op deze manier bouwen de partijen onderling vertrouwen op, wat weer leidt tot nieuwe samenwerking in een volgend project.

Een kind maakt in zijn ontwikkeling verschillende fases door. Mytylschool Gabriël maakt daar onderdeel van uit, maar ook van de keten van samenwerkende organisaties en instellingen die betrokken zijn bij de begeleiding van een kind gedurende die gefaseerde ontwikkeling. Dit alles met het maximaal perspectief als doelstelling.

De verschillende fases in de ontwikkeling waar Mytylschool Gabriël onderdeel van is:

 • Instroom: de overgang van peuter naar kleuter. Een kind gaat van de peuterspeelzaal naar een mytylschool, of – met externe dienstverlening – naar een reguliere basisschool. Ouders, school, revalidatie en zorg dienen hun benadering van een kind zo op elkaar af te stemmen dat een doorgaande lijn in de ontwikkeling op gebied van zorg, revalidatie en onderwijs gewaarborgd is.
 • De schoolperiode. Naast alles wat er op school gebeurt in het streven naar het bereiken van het maximale perspectief van een kind, geeft Mytylschool Gabriël waar mogelijk ondersteuning in de thuissituatie, begeleidt en adviseert de school bij de invulling van de vrije
 • tijd en het kiezen van een woon- of logeervorm. Mytylschool Gabriël is betrokken bij de ontwikkeling van begeleiders en ziet toe op de deling van hun kennis. De school en haar medewerkers beschikken over zeer gespecialiseerde kennis die zij inzet waar en wanneer dat nodig is.
 • Uitstroom: het kind verlaat de mytylschool. Het kan zijn dat er sprake is van doorplaatsing naar regulier (voortgezet) onderwijs of een andere vorm van (voortgezet) speciaal onderwijs. Mogelijk gaat de jongere na de schoolperiode aan het werk, of is er sprake van een andere vorm van dagbesteding. Ook hierbij speelt Mytylschool Gabriël een belangrijke rol.

 De keten van organisaties en instelling waar Mytylschool Gabriël deel van uitmaakt:

 • Tolbrug Specialistische Revalidatie en dan met name de gespecialiseerde kinderrevalidatie is in alle bovengenoemde fases de directe partner van de school.
 • MEE geeft gratis informatie en verzorgt ondersteuning en dienstverlening aan mensen met een beperking. Ook hun huisgenoten of verzorgers kunnen een beroep doen op MEE. U kunt antwoord krijgen op vragen over wet- en regelgeving, hulpmiddelen, vrije tijd of dagbesteding, logeren, projecten begeleid wonen en het persoonsgebonden budget (PGB).

Voorwaarde voor deze kosteloze ondersteuning is dat uw vragen een relatie hebben met de handicap of chronische ziekte.

Anja Janssen, maatschappelijk werkende, is als lid van de Commissie van Begeleiding en als schoolmaatschappelijk werkende direct betrokken bij de zorg van de interne leerlingen. Daarnaast houdt zij op woensdagmiddag in Atlent consultatiespreekuur, waarvan zowel ouders, kinderen en jongeren als de begeleiders gebruik kunnen maken.

 • Cello biedt zorg en dienstverlening aan mensen met een beperking. Jong en oud kunnen terecht voor wonen, werken en vrijetijdsbesteding. Maar ook voor ambulante begeleiding, weekendopvang, thuiszorg of het volgen van een cursus. Cello biedt ondersteuning in de regio ‘s-Hertogenbosch – Zaltbommel. U kunt er terecht met algemene vragen en vragen over zorg- en dienstverlening.

Binnen Atlent is ook de EMB-groep Oranje van het kinderdagcentrum ‘de Elzengaard’ gehuisvest. Dit betekent dat de begeleiders van de EMB-groepen van Mytylschool Gabriël en kindercentrum de Elzengaard hun kennis kunnen delen en hun activiteiten op elkaar kunnen afstemmen.

Ook op het gebied van nascholing werken Cello en Mytylschool Gabriël samen.

Binnen het VSO, waar de focus ligt op toeleiding naar dagbesteding en arbeid, is er veel contact tussen Cello en Mytylschool Gabriël en houden zij gezamenlijke projecten.

 • SWZ is er voor jonge en volwassen mensen met een lichamelijke en/of meervoudige beperking. Zij bieden: wonen, dagbesteding en ambulante begeleiding in Zuidoost- en Noordoost-Brabant. Voor kinderen van 4 t/m 20 jaar bieden zij logeermogelijkheden in de weekenden en vakanties. SWZ verzorgt de buitenschoolse opvang in Atlent.
 • De Berkenschutse is een expertisecentrum voor onderwijs en epilepsie. Mytylschool Gabriël maakt dankbaar gebruik van hun specialistische kennis over epilepsie.
 • Visio en Kentalis. Visio is een expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, Kentalis is een expertisecentrum voor mensen met gehoorbeperkingen. Wanneer er vragen zijn m.b.t. het zien of horen van een kind raadpleegt Mytylschool Gabriël de betreffende instelling. Ouders moeten hiermee instemmen. Een eventueel onderzoek kan via de revalidatie worden aangevraagd.
 • In Floriant is Sprankel Speciaal Basisonderwijs gehuisvest. Mytylschool Gabriël werkt met hen samen op het gebied van leerling activiteiten en cursussen. Kennis wordt gedeeld en er is de mogelijkheid voor uitwisseling.
 • Mytylscholen van Eindhoven en Tilburg werken met Mytylschool Gabriël samen. Zij bundelen hun expertise, delen hun kennis en stemmen onderling het onderwijsaanbod af.
 • Samenwerkingsverband P.O. de Meierij en Samenwerkingsverband V.O. de Meierij.
 • Samenwerkingsverbanden P.O. en V.O Waalwijk en Oss, Uden, Veghel.

Binnen deze samenwerkingsverbanden werkt Mytylschool Gabriël aan passend onderwijs.

Terug naar boven

Schoolcultuur en verantwoordelijkheden

Mytylschool Gabriël werkt aan een schoolcultuur die zich kenmerkt door professionaliteit, samenwerking en autonomie.

Wij willen een professionele, lerende organisatie zijn die zich kenmerkt door:

 • een professionele wijze van met elkaar omgaan en de daarbij passende communicatie;
 • een dynamische organisatie die de verantwoordelijkheid neerlegt bij de professionals; heldere afspraken over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden – met de daarbij behorende competenties (met betrekking tot kennis, vaardigheden, gedrag en communicatie) – die concreet worden ingevuld (wat wordt er van mij als professional verwacht);
 • een communicatiebeleid met de inzet van een variëteit aan (digitale) communicatiemiddelen.

 Onze groepen bestaan gemiddeld uit 8 -14 leerlingen. De groepen worden bemand door de leerkracht en de onderwijsassistent, soms aangevuld met een tweede onderwijsassistent. Voor enkele activiteiten wordt aanvullend aan de leerkracht een lerarenondersteuner ingezet (groep overstijgend).

De leerkracht is verantwoordelijk voor het onderwijsproces. Tevens is hij de vaste aanspreekpersoon voor ouders/verzorgers.

De onderwijsassistent is verantwoordelijk voor verzorgende taken t.a.v. de leerlingen, huishoudelijke en onderwijsondersteunende taken. De onderwijsondersteunende taken worden altijd uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de leerkracht.

Een leerkracht kan specifieke onderwijsondersteuning van een therapeut aanvragen.

Het doel van ondersteuning is een antwoord te geven op de vraag van de leerkracht en/of de onderwijsassistent. De therapeut doet dat door middel van het verrichten van onderzoek, het delen van kennis en het uitbrengen van advies. Zo krijgen de leerkracht en/of de onderwijsassistent meer bagage en inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van het kind. Hierdoor kunnen zij gerichte ondersteuning geven om de ontwikkeling van het kind met betrekking tot schoolse activiteiten te bevorderen.

We streven ernaar dat de kennis en kunde van de diverse disciplines elkaar aanvullen en/of versterken, om zo te komen tot één gezamenlijk plan t.a.v. de aanpak van de problematiek van een leerling.

De lerarenondersteuner legt zich toe op specifieke activiteiten, zoals sensorisch ervaren , bewegen in muziek, enz. Een deel van de leerlingen uit de groepen van leerroute 1 en 2 neemt hieraan deel.

 Ergo- en fysiotherapeuten en logopedisten kunnen onderwijsondersteuning verlenen.

 • De ergotherapeuten op de onderwijsgebieden schrijven, tekenen en handvaardigheid, fijnmotorische vaardigheden, omgaan met hulpmiddelen/aanpassingen/voorzieningen, arbeidstoeleiding, praktische vaardigheden, praktische redzaamheid/activiteiten in het dagelijks leven (ADL) en mobiliteit.
 • De fysiotherapeuten op het gebied van beleving van en omgaan met de handicap, bewegingsonderwijs, zwemonderwijs en grofmotorische vaardigheden.
 • De logopedisten op het gebied van het leesproces, auditieve training, mondelinge taalvaardigheid, non-verbale communicatie en sociale vaardigheidstraining.
Terug naar boven

Aantal leerlingen per leerroute, SO en VSO

Dit schooljaar starten we binnen de SO-afdeling met:

 • 2 kleutergroepen
 • 3 groepen met uitstroomprofiel dagbesteding
 • 7 groepen met uitstroomprofiel arbeid/diplomagericht

Binnen de VSO-afdeling starten we met:

 • 3 groepen met uitstroomprofiel arbeid
 • 3 groepen met uitstroomprofiel dagbesteding
Terug naar boven

Nieuws 2

Kalender 2