Mytylschool Gabriel
Home > Organisatie > Kwaliteitsgegevens

Kwaliteitsgegevens

Jaarverslag 2022

Het jaarverslag over het jaar 2022 vindt u hier.

Terug naar boven

Onderwijsinspectie 2017

In het voorjaar van 2017 heeft de onderwijsinspectie onze school bezocht, zowel de SO- als de VSO-afdeling. Hiervan is het definitieve verslag  beschikbaar. U kunt dit verslag hier bekijken.

Terug naar boven

Leerlingzorg

Commissie voor de Begeleiding
Wanneer een nieuwe leerling op school geplaatst wordt, stelt de Commissie voor de Begeleiding (CvB) een perspectiefdocument op. Hierin wordt omschreven wat de verwachtingen, vooruitzichten en ondersteuningsbehoeften van de leerling zijn op het gebied van onderwijs, zorg en revalidatie. Onderwijs en revalidatie formuleren gezamenlijk het perspectief en de daarbij behorende leerroute.

De onderwijskundige bepaalt dit perspectief en de revalidatieplanning wordt besproken met ouders.

Aan de hand van het perspectief plaatst de leerkracht de leerling in het groepsplan en stelt hij/zij het individuele leerlingplan op.

Jaarlijks wordt het gestelde perspectief geëvalueerd en indien nodig aangepast aan de hand van de ontwikkeling.

 De CvB bestaat uit de schoolleider, de arts-adviseur (revalidatiearts, jeugdarts of arts verstandelijk gehandicapten), de gedragsdeskundige(n) en de schoolmaatschappelijk werkende. De CvB bepaalt aan de hand van het perspectief en de ondersteuningsbehoeften de leerroute die het meest passend is bij de leerling. Daarnaast begeleiden de leden van de CvB leerlingen, ouders en medewerkers. Ook geeft de CvB voorlichting en advies en bewaakt ze de kwaliteit van de groeps-, handelings- en leerlingplannen.

Leerlingdossiers
Van elke leerling die op Mytylschool Gabriël wordt toegelaten, wordt een digitaal dossier aangelegd. Dit dossier wordt gedurende de jaren dat de leerling op school verblijft bijgehouden. In het dossier wordt alle leerlinggerelateerde informatie bewaard. Het gaat hierbij, naast algemene informatie, om het aanmeldingsformulier m.b.t. vervoersafspraken en -regeling, het perspectiefdocument, verslagen van besprekingen, verslagen van revalidatie en onderwijs, informatie uit het leerlingvolgsysteem, onderwijskundige verslagen, rapporten, correspondentie en alle andere voor de leerling relevante zaken. Het dossier wordt bewaard tot vijf jaar nadat de leerling is uitgeschreven.

Is uw kind 16 jaar of ouder, dan heeft het zelf recht op inzage in zijn of haar leerlingdossier. Bij een leerling jonger dan 16 jaar heeft de wettelijk vertegenwoordiger namens het kind recht op inzage.

Wettelijk vertegenwoordiger
De wettelijk vertegenwoordiger van een kind is degene die gezag heeft over het kind. Gezag wordt meestal door een of beide ouders uitgeoefend. Als ouder met gezag over een kind jonger dan 16 jaar heeft u dus recht op inzage in het dossier van uw kind.

Geen inzage dossier zonder gezag
Heeft als u als ouder niet (meer) het gezag over uw kind, bijvoorbeeld na een echtscheiding? Dan heeft u geen recht op inzage in het dossier van uw kind. Wel heeft u recht op belangrijke informatie over uw kind, zoals de schoolprestaties. Dit geldt alleen als het belang van het kind hiermee niet wordt geschaad.

De school van uw kind moet vóór het verstrekken van informatie een afweging maken tussen uw belang en dat van uw kind. De school zal zware argumenten moeten aanvoeren om u als ouder niet te informeren over uw kind. Alleen als blijkt dat het geven van informatie nadelig is voor uw kind, mag de school u informatie weigeren.

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Mytylschool Gabriël hanteert de meldcode ‘Huiselijk geweld en Kindermishandeling’. De meldcode heeft tot doel kinderen, jongeren en ouders die te maken hebben met een vorm van geweld of mishandeling zo snel mogelijk passende hulp te bieden, zodat er een einde komt aan de bedreigende situatie.

Medewerkers van Atlent weten welke stappen uit de meldcode moeten worden doorlopen voordat een melding bij Veilig Thuis wordt gedaan.

De kern is dat bij zorgen om een leerling:

 • een medewerker deze zorgen kenbaar maakt en deelt binnen de organisatie;
 • de medewerker er de leerling en de ouders bij betrekt;
 • de signalen gewogen worden;
 • er een beslissing over de aanpak komt onder verantwoordelijkheid van de Commissie voor de Begeleiding.
Terug naar boven

Professionalisering

Op schoolniveau richten wij ons op het versterken van de kwaliteit van alle vakgroepen, zowel op inhoud als op samenwerking. Uitgangspunt hierbij zijn onze geformuleerde ambities.

Scholing binnen Mytylschool Gabriël bestaat uit 3 onderdelen:

 • organisatiebreed: scholing voor alle medewerkers, gericht op (basis)kennis en (basis)vaardigheden die noodzakelijk zijn om als medewerker binnen school goed te kunnen functioneren
 • scholing op specifieke gebieden: om binnen de verschillende leerroutes de expertise te onderhouden of te vernieuwen
 • individuele scholing: gericht op specialisatie van een medewerker
Terug naar boven

Ketensamenwerking

Ketensamenwerking is een vorm van samenwerking waarbij verschillende partijen met elkaar meekijken naar elkaars werk tijdens de verschillende fases van een project, dit met als doel de best mogelijke resultaten te behalen.

De keten van organisaties en instellingen waar Mytylschool Gabriël deel van uitmaakt:

 • Tolbrug Specialistische Revalidatie, en dan met name de gespecialiseerde kinderrevalidatie, is in alle bovengenoemde fases een partner van de school.
 • De eerste lijn: binnen Atlent heeft eerstelijns praktijk Hoge Vliert (Vught) een dependance.
 • MEE geeft gratis informatie en verzorgt ondersteuning en dienstverlening aan mensen met een beperking. Ook hun huisgenoten of verzorgers kunnen een beroep doen op MEE. U kunt antwoord krijgen op vragen over wet- en regelgeving, hulpmiddelen, vrije tijd of dagbesteding, logeren, projecten begeleid wonen en het persoonsgebonden budget (PGB). Voorwaarde voor deze kosteloze ondersteuning is dat uw vragen een relatie hebben met de handicap of chronische ziekte.
 • Cello biedt zorg en dienstverlening aan mensen met een beperking. Jong en oud kunnen terecht voor wonen, werken en vrijetijdsbesteding. Maar ook voor ambulante begeleiding, weekendopvang, thuiszorg of het volgen van een cursus. Cello biedt ondersteuning in de regio ‘s-Hertogenbosch – Zaltbommel. U kunt er terecht met algemene vragen en vragen over zorg- en dienstverlening.
 • Binnen Atlent is de EMB-groep Oranje van het kinderdagcentrum ‘de Elzengaard’ gehuisvest. Vanuit samenwerking bekijken we hoe we ons doel het beste kunnen realiseren: een zo optimaal mogelijk aanbod voor EMB-leerlingen, om groei en ontwikkeling te stimuleren. Ook in de uitstroom naar dagbesteding is er een nauwe samenwerking tussen Cello en de school.
 • SWZ is er voor jonge en volwassen mensen met een lichamelijke en/of meervoudige beperking. Zij bieden: wonen, dagbesteding en ambulante begeleiding in Zuidoost- en Noordoost-Brabant. Voor kinderen van 4 t/m 20 jaar bieden zij logeermogelijkheden in de weekenden en vakanties. SWZ verzorgt de buitenschoolse opvang in Atlent en de Zorg in de Klas. SWZ kan op indicatie thuis intensieve gezinsbegeleiding bieden.
 • De Berkenschutse is een expertisecentrum voor onderwijs en epilepsie. Mytylschool Gabriël maakt gebruik van hun specialistische kennis over epilepsie.
 • Visio en Kentalis. Visio is een expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, Kentalis is een expertisecentrum voor mensen met gehoorbeperkingen. Bij vragen over het zien of horen van een kind, raadpleegt Mytylschool Gabriël de betreffende instelling, als ouders hiermee instemmen.
 • GGD: de jeugdarts neemt deel aan de Commissie voor de Begeleiding.
 • Negen mytylscholen in Nederland werken samen in de Kennisgroep Speciaal. Zij bundelen hun expertise, delen hun kennis en stemmen daar waar mogelijk het onderwijsaanbod af.
 • Samenwerkingsverbanden:
  • Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs De Meierij (regio ’s-Hertogenbosch)
  • Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs De Langstraat (Waalwijk en omgeving)
  • Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs Oss, Uden, Veghel
   • Binnen deze samenwerkingsverbanden werkt Mytylschool Gabriël samen met vele scholen en besturen aan een zo goed mogelijk afgestemd ‘passend onderwijs’.
 • Op landelijk niveau is Mytylschool Gabriël lid en actief deelnemer bij activiteiten vanuit de PO-raad (belangenbehartiger voor het gehele primair onderwijs) en LECSO (Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs).
Terug naar boven

Aantal leerlingen per leerroute, SO en VSO

We starten het schooljaar 2023-2024 binnen de SO-afdeling met 14 groepen:

 • 2 kleutergroepen
 • 7 groepen met uitstroomprofiel dagbesteding
 • 5 groepen met uitstroomprofiel arbeid/diplomagericht

Binnen de VSO-afdeling starten we met 6 groepen:

 • 2 groepen met uitstroomprofiel dagbesteding
 • 4 groepen met uitstroomprofiel arbeid
Terug naar boven

Nieuws 2

Kalender 2