Mytylschool Gabriel
Home > Onderwijs > Toelating speciaal onderwijs

Toelating speciaal onderwijs

Toelating speciaal onderwijs

Op 1 augustus 2014 trad de Wet passend onderwijs in werking. Het uitgangspunt van deze nieuwe wet is dat alle leerlingen, dus ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, een passende onderwijsplek krijgen. Om dit te bewerkstelligen gaan scholen en hun besturen in een regio met elkaar samenwerken. Hiervoor is in elke regio een samenwerkingsverband opgericht. In totaal zijn er 77 samenwerkingsverbanden voor het primair onderwijs en 75 samenwerkingsverbanden voor het voortgezet onderwijs. Mytylschool Gabriël heeft leerlingen uit de volgende samenwerkingsverbanden voor primair onderwijs:

Mytylschool Gabriël heeft leerlingen uit de volgende samenwerkingsverbanden voor voortgezet onderwijs:

Ouders melden hun kind aan bij de school van hun keuze. Deze school heeft een zorgplicht, wat inhoudt dat zij ofwel de leerling op de eigen school plaatst of op een andere passende school binnen het samenwerkingsverband.

Een voorwaarde voor plaatsing in het (voortgezet) speciaal onderwijs [(v)so] is dat het samenwerkingsverband daarmee instemt. In dat geval krijgt de leerling een toelaatbaarheidsverklaring. In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband staat in de vorm van processen en criteria beschreven welke leerlingen in aanmerking komen voor plaatsing in het (v)so.

Terug naar boven

Aanmeldingsprocedure

Voor Mytylschool Gabriël verloopt de aanmeldingsprocedure als volgt.

  • Ouders melden zelf hun kind(eren) aan, of dit  gebeurt – in samenspraak met de ouders – door een  verwijzende instantie. Hiervoor nemen de ouders/ verwijzende instantie contact op met de gedragsdeskundige van Mytylschool Gabriël, per telefoon (073-2005500) of per mail (info@mytylschool-gabriel.nl). De gedragskundige maakt met de ouders een afspraak voor een intakegesprek.
  • Relevante gegevens die bij andere scholen en/of instellingen bekend zijn, worden door de ouders verstrekt of met toestemming van de ouders opgevraagd.
  • Onderzocht wordt of de desbetreffende leerling extra ondersteuning behoeft en of Mytylschool Gabriël deze ondersteuning kan bieden. Hiervoor  staat een termijn van zes weken, met een eventuele verlenging van vier weken. De ondersteuningsbehoeften worden vastgelegd in een ontwikkelingsperspectief.
  • Indien geconcludeerd wordt dat de leerling extra ondersteuning behoeft en Mytylschool Gabriël deze ondersteuning kan bieden, wordt een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd bij het samenwerkingsverband. Let op: de woonplaats van de leerling bepaalt bij welk samenwerkingsverband dit aangevraagd dient te worden. De procedure voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring is per samenwerkingsverband verschillend. Voor meer informatie omtrent het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring zie bovengenoemde contactgegevens per samenwerkingsverband.
  • Indien geconcludeerd wordt dat de leerling geen extra ondersteuning behoeft, wordt met de ouders gezocht naar een passende school voor regulier onderwijs.
  • Indien geconcludeerd wordt dat de leerling extra ondersteuning behoeft, maar mytylschool Gabriël kan deze ondersteuning niet bieden, wordt samen  met de ouders en het samenwerkingsverband gezocht naar een passende school voor regulier of speciaal (basis)onderwijs.
  • Indien een toelaatbaarheidsverklaring door het samenwerkingsverband is afgegeven, spreekt de  gedragsdeskundige in overleg met de ouders af wanneer hun kind wordt geplaatst. Daarnaast maakt de schoolmaatschappelijk werkende een  afspraak voor een huisbezoek en worden de ouders verzocht om een afspraak te maken bij de jeugdarts en, indien nog niet bekend, bij de revalidatiearts.
Terug naar boven

Nieuws 2

Kalender 2