Mytylschool Gabriel
Home > Onderwijs > Ontwikkelingen

Ontwikkelingen

Rots en Water

Sinds schooljaar 2015-2016 wordt Rots en Water als onderdeel van de lessen sociale vaardigheden aangeboden aan een aantal groepen van het SO en het VSO.

Sociale vaardigheden worden benoemd in de SO- en VSO-kerndoelen. Er zijn verschillende methodes op school waarmee er gewerkt wordt aan deze kerndoelen. Op Mytylschool Gabriël wordt op de SO-afdeling gebruik gemaakt van de methodes STIP en Leefstijl en op de VSO-afdeling van Leefstijl en Mijn Sova/Mijn Weva. Rots en Water staat hiernaast als aanvulling op de bestaande programma’s.

Onze doelgroep bestaat uit leerlingen met een lichamelijke en/of meervoudige beperking en langdurig zieke kinderen. Het doel van Rots en Water is om vanuit beweging in contact te komen met jezelf en de ander. Eerst bewegen, dan ervaren wat dat met jezelf doet en met de ander en als laatste reflecteren op de gewenste doelen. De insteek van ‘bewegen’ is voor de docenten bewegingsonderwijs een van de belangrijkste redenen om te kiezen voor het Rots en Water programma. Veel van onze leerlingen hebben baat bij motorische activiteiten. Bewegen is een middel om overstijgende doelen te realiseren.

Naast sociale vaardigheden leert Rots en Water leerlingen ook meer weerbaar te zijn (meer Rots), maar ook om leerlingen beter rekening te laten houden met de ander (meer Water). Door Rots en Water te combineren met de programma’s die al worden aangeboden (STIP en Leefstijl) willen we op een actieve manier bijdragen aan de toekomst van onze leerlingen.

Terug naar boven

Ontwikkelingen

De Wet Passend Onderwijs en de Kwaliteitswet zijn bepalend voor de ontwikkelingen binnen de school. De nieuwe samenwerkingsverbanden leiden tot nog nauwere samenwerking met andere scholen, zowel regulier als speciaal, in de regio, en het creëren van nieuwe onderwijsarrangementen.

Onderwijsinhoudelijk betekent dit een verdere verdieping en kwaliteitsverbetering op ons schoolondersteuningsprofiel. Ons schoolondersteuningsprofiel wordt geformuleerd op basis van de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen (wat hebben onze leerlingen nodig?). De consequenties en voorwaarden in relatie met de uitstroomprofielen zijn aanleiding voor verbetertrajecten en deskundigheidsbevordering. Voor meer informatie over het schoolondersteuningsprofiel, klik hier.

Centraal thema daarin is: het optimaliseren van een integraal ondersteuningsaanbod van onderwijs, zorg en revalidatie passend bij het toekomstperspectief van iedere individuele leerling. De mytylschool onderscheidt zich binnen het SO en VSO door de wijze waarop revalidatie en onderwijs gezamenlijk naar de ontwikkeling van het kind kijken, het perspectief formuleren en hier vorm aan geven. Door dit gespecialiseerde aanbod zullen wij ons ook blijven onderscheiden.

Voor het onderwijs betekent dit ook dat het onderwijsaanbod per uitstroomprofiel in een stroomplan beschreven is. Dit stroomplan beschrijft naast de te behalen resultaten, de methoden en middelen, ook het (ortho)pedagogisch en (ortho)didactisch handelen. Het stroomplan is de basis van waaruit het groepsplan geformuleerd wordt.

 • Het groepsplan is geïmplementeerd binnen zowel SO als VSO. Het groepsoverzicht hanteren we voor het in kaart brengen van de onderwijsbehoeften en de daaruit voortvloeiende clustering van de leerlingen. Dit vormt de basis voor het groepsplan en daarmee voor het werken binnen de groepen. Zie ook het hoofdstuk Leerlingzorg.
 • Kwaliteitsontwikkelingen voor het SO:
  • Implementatie van de rekenmethode ‘Reken zeker’ voor SO leerroute 4 en 5.
  • Leesbevordering middels het project ‘List’ voor SO leerroute 3-4-5.
  • Verdere ontwikkeling van het leesonderwijs voor SO leerroute 2.
  • Verdieping van spelontwikkeling voor kleuters.
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling: verdere implementatie van de methode ‘Rots en Water’ in het kader van de vergroting van de fysieke weerbaarheid.
 • Kwaliteitsontwikkelingen VSO:
  • Binnen de VSO staat transitie centraal; in de afgelopen periode is de visie hieromtrent geformuleerd. Het centrale thema van de VSO- ontwikkeling is het verder ontwikkelen van het integrale onderwijs-, zorg- en revalidatieaanbod naar arbeid en dagbesteding en de daarbij passende leerlingzorgstructuur, waarbij de jongere eigenaar is van zijn of haar toekomstplan en de daarbij passende organisatie. Dit in samenwerking met Cello en Tolbrug.
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling: vergroten van de fysieke weerbaarheid door het implementeren van het programma ‘Rots en Water’ in de VSO-groepen.
  • VSO leerroute 2: doorgaande lijn in het thematisch werken vanuit arbeidsprofielen.
  • VSO leerroute 3-4: verder vormgeven van de arbeidsprofielen; buitenwerk en dienstverlening.
  • Realisatie van cultuuronderwijs in brede zin voor de VSO leerlingen.
  • Sport en beweging in het VSO, gericht op transitie naar vrijetijdsbesteding.
 • Het verbeteren en vergroten van de digitale omgeving wordt verder vormgegeven door implementatie van beleid t.a.v. mediawijsheid en het gebruik van tablets binnen de school.
 • Introductie van de nieuwe website.
 • Cursusaanbod voor ouders: er worden verschillende cursussen aan ouders aangeboden. Te denken valt aan o.a. cursussen tillen en tiltechnieken, gebaren, en ondersteunende communicatie en spel.
 • Voor de externe dienstverlening geldt dat onze leerkrachten in externe dienst gepositioneerd zijn binnen de nieuwe samenwerkingsverbanden en er een flexibelere en dialooggerichte dienstverlening vereist is. Dit vraagt ondernemerschap, nieuwe diensten gericht op de maatschappelijke en onderwijsontwikkelingen (passend onderwijs) en de dialoog met de nieuwe samenwerkingsverbanden en profilering in de regio.
  Naast de inzet van bovengenoemde leerkrachten in externe dienst kunnen de samenwerkingsverbanden een beroep doen op gespecialiseerde ondersteuning vanuit verschillende disciplines in allerlei nieuwe onderwijsarrangementen in het regulier en voortgezet onderwijs. Daarnaast wordt er met revalidatie een aantal diensten ontwikkeld, die vanuit Atlent aan de samenwerkingsverbanden aangeboden worden. Te denken valt aan cursussen, nascholing en specialistische ondersteuning en advisering.
Terug naar boven

Nieuws 2

Kalender 2