Mytylschool Gabriel
Home > Algemene informatie > Hoe wordt u als ouder op de hoogte gehouden?

Hoe wordt u als ouder op de hoogte gehouden?

Ouderraad

De school heeft een ouderraad die betrokken is bij de ontwikkelingen van de school en die medeverantwoordelijk is voor de inhoud van de algemene ouderavonden.

De ouderraad bestaat momenteel uit vijf ouders van wie kinderen op Mytylschool Gabriël zitten. Zij vergaderen 5 á 6 keer per jaar samen met leden van het managementteam.

Vanaf dit schooljaar willen de leden van de ouderraad andere ouders actief betrekken bij dat overleg. Dit willen zij bereiken door de ouders zoveel mogelijk digitaal te informeren via de website van de school. Zij zullen daar o.a. de notulen van de ouderraadvergaderingen beschikbaar stellen, informatie verstrekken over de jaarlijkse thema-avond en overige actuele zaken melden die van belang zijn voor de kinderen.

De ouderraad organiseert 3 maal per schooljaar een ‘oudercafé avond’. Dit is een vrije inloopavond waar ouders onderling ervaringen uitwisselen over uiteenlopende onderwerpen. Het doel van deze avonden is het leren van elkaars ervaringen.

Het e-mailadres van de ouderraad is: ouderraad.gabriel@gmail.com.

Voor ouders die niet beschikken over een computer is het altijd mogelijk om schriftelijk te communiceren met de ouderraad, er is een postvakje ‘ouderraad’ op school aanwezig.

Terug naar boven

Huisbezoeken

Uitgangspunt:
Huisbezoeken worden afgestemd op professionele meerwaarde en noodzaak ten aanzien van leerlingen, ouders en medewerkers per afdeling SO/VSO en leerroute.

Per huisbezoek kunnen de doelstelling(en) en/of aandachtspunt(en) verschillend zijn:

  • ondersteuningsbehoefte van ouders aanscherpen m.b.t. een eventuele verwijzing naar andere disciplines;
  • verwachtingen reëel krijgen;
  • brug ‘autonomie en zelfstandigheid’ tussen school en thuis;
  • ouders krijgen vertrouwen in de school;
  • medewerkers krijgen belangrijke informatie over leerling m.b.t. zorg, voeding en opvoedinsstijl.

Er zijn verschillende momenten waarop huisbezoeken plaatsvinden:

  • Aanmelding: bij aanmelding van een nieuwe leerling voor Mytylschool Gabriël gaat de schoolmaatschappelijk werkende altijd op huisbezoek.
  • De leerkrachten en assistenten gaan op huisbezoek bij een nieuwe leerling, van startend op school t/m leerroute SO, of bij instroom in een leerroute. Dit geldt voor de periode t/m 14 jaar. Ouders en/of leerlingen kunnen kenbaar maken of zij een huisbezoek wenselijk vinden.
  • Huisbezoeken door therapeuten gebeuren meestal na overleg met de revalidatiearts.
  • Huisbezoeken naar aanleiding van gesignaleerde problemen spreken we af in onderling overleg met de Commissie van Begeleiding.
Terug naar boven

Thema-avonden

Het aantal thema-avonden kan variëren per jaar. De thema’s kunnen voortkomen uit het jaarplan, maar kunnen eveneens vanuit de ouderraad aangedragen worden.

De ouders voor wie de ouderavond bedoeld is, ontvangen een uitnodiging.

Terug naar boven

Individuele ouderavond

Twee keer per jaar vindt er een individuele ouderavond plaats. Aan het begin van het schooljaar bespreekt de leerkracht het handelingsplan met ouders en stellen zij dat samen vast.

Aan het eind van het schooljaar evalueren we met de ouders het onderwijsaanbod en de geformuleerde doelen van het handelingsplan.

Voor SO leerroute 4-5 is er in januari ook een individuele ouderavond, waar de leervorderingen van de leerlingen besproken worden. Daarnaast zal dit jaar de vakgroep sport en beweging zich aansluiten bij de individuele ouderavond, zodat ouders ook met hen een afspraak kunnen maken om te praten over de vorderingen, of vragen te stellen over vrijetijdsbesteding op het gebied van sport en zwemmen.

Terug naar boven

Algemene ouderavond

De algemene ouderavond is bedoeld voor de hele school en vindt twee keer per jaar plaats.

De eerste algemene ouderavond zal in het begin van het schooljaar plaatsvinden (in september). Tijdens deze bijeenkomst informeren we de ouders over de inhoud van het onderwijsprogramma en overige activiteiten en ontwikkelingen binnen Atlent.

De tweede ouderavond heeft een algemeen informatief karakter en wordt georganiseerd door de ouderraad. Alle ouders krijgen een uitnodiging voor deze ouderavond.

Terug naar boven

Open dagen

Terug naar boven

Oudercommunicatie

Wij maken gebruik van Parro om de dagelijkse nieuwtjes uit de klas van uw kind met u te delen. In Parro vindt u ook de evenementen en kunt u rechtstreeks communiceren met de medewerkers van de klas van uw kind. Klik hier voor meer informatie rondom Parro.

Berichten van school, zoals de nieuwsbrief en nieuws vanuit de directie, ontvangt u per mail.

Daarnaast ontvangt u vier keer per jaar onze nieuwsbrief en twee keer per jaar ons magazine: de nieuwsbrief digitaal en het magazine op papier.

Terug naar boven

Nieuws 2

Kalender 2