Mytylschool Gabriel
Home > Algemene informatie > Dagelijkse gang van zaken

Dagelijkse gang van zaken

Vieringen en verjaardagen

Verjaardagen en traktaties leerlingen
Mytylschool Gabriel heeft als uitgangspunt dat gezond eten bijdraagt aan een goede ontwikkeling van kinderen. Wij vragen u bij een traktatie zo veel mogelijk een gezonde variant te kiezen. Als u de leerlingen uit de klas of de groep wilt trakteren, verzoeken wij u dit vooraf te bespreken met de leerkracht. Het kan voorkomen dat om medische of andere redenen een bepaalde vorm van traktatie minder gewenst of in het geheel niet mogelijk is. Wanneer hierover van tevoren is overlegd, kan dit mogelijke teleurstellingen bij ouders en leerlingen voorkomen.

 

Terug naar boven

Vervoer

Schoolvervoer
Ouders krijgen voor hun kind een vergoeding van de gemeente voor het schoolvervoer. Dit heet leerlingenvervoer. De vergoeding betreft een bekostiging voor het eigen vervoer naar school, het reizen met het openbaar vervoer of het reizen met het taxivervoer (oftewel: aangepast vervoer).

Taxivervoer
Bij uw gemeente kunt u taxivervoer voor uw kind aanvragen. De taxibedrijven die onze leerlingen vervoeren zijn op de hoogte van onze lestijden en vakanties. Bij ziekte van uw kind moet u zelf het taxibedrijf waarschuwen en ook als uw kind weer beter is. Bij vragen of klachten over het taxivervoer kunt u terecht bij het taxibedrijf. Bij aanhoudende klachten kunt u zich richten tot de gemeente waarin u woont. Daarnaast is de ouderraad geïnteresseerd in de klachten. Zij probeert via contacten met de vervoerder de kwaliteit te beïnvloeden. Als de leerkracht knelpunten signaleert rond het vervoer, wordt hierover contact opgenomen met de schoolleider. Die zal in samenspraak met ouders en de klas bekijken wat er nodig is om de problemen op te lossen.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Verordening Leerlingenvervoer. Zij kunnen hierin hun eigen accenten aanbrengen. In ‘s-Hertogenbosch werken gemeente, ouders en scholen bijvoorbeeld samen om te bekijken hoe leerlingen die daartoe in staat zijn, ondersteund kunnen worden in het zelfstandig of begeleid (leren) reizen met fiets of openbaar vervoer. Ook participeert de school in een klankbordgroep Leerlingenvervoer (gemeente ‘s-Hertogenbosch).

 

Terug naar boven

Ziekmelden, lesuitval en verlof

Lesuitval
De school heeft verschillende maatregelen genomen om de uitval van lessen tegen te gaan. Als een leerkracht of onderwijsassistent afwezig is, proberen we een invaller voor die dag aan te trekken. We hebben een vast team met invalkrachten. Mocht er geen invalkracht beschikbaar zijn, dan worden interne medewerkers volgens een vast protocol ingezet in de groep.
Helaas lukt het niet altijd een invaller te vinden en kan het voorkomen dat er geen vervanging beschikbaar is. In dergelijke gevallen wordt dit opgevangen met behulp van collega’s of wordt een aangepast rooster gevolgd. In een enkel geval wordt besloten om basisgroepen samen te voegen.
De onderwijsondersteunende activiteiten en individuele therapieën gaan zoveel mogelijk gewoon door. Bij een kort ziekteverlof van een therapeut vervalt de behandeling en de door hem of haar te geven onderwijsondersteuning. Al het overige draait gewoon door.

Ziekmelden leerling
Bij ziekte of een andere vorm van verzuim verzoeken wij u dit zo snel mogelijk te melden bij de baliemedewerker van de school en het ervoersbedrijf. Als een leerling die stage loopt vanwege ziekte of een andere reden niet naar zijn stageadres kan, moeten ouders het stagebedrijf
en de stagebegeleider direct hiervan in kennis te stellen.
Besmettelijke ziekten van uw kind of andere gezinsleden moet u bij de leerkracht of de onderwijsassistent melden. Als er een verhoogd risico bestaat voor andere kinderen zullen we de betrokken ouders informeren. Bij twijfel over besmettingsgevaar wordt altijd overlegd met de GGD.

Verlof
U kunt voor uw kind verlof aanvragen buiten de bestaande vakanties en vrije dagen om. Dit doet u door het downloaden en invullen van één van de volgende formulieren en deze op school af te geven bij de schoolleiding of aan de leerkracht van uw kind.

Aanvraagformulier verlof maximaal 10 schooldagen
Aanvraagformulier verlof meer dan 10 schooldagen
Aanvraagformulier voor vakantieverlof

Het speciale verlof is gebonden aan wettelijke regels. Deze kunt u nalezen in de schoolgids.

Terug naar boven

Gym en zwemmen

Sportkleding
Voor de gymlessen van het SO en het VSO is gymkleding – een T-shirt, sportbroek en gymschoenen – verplicht. Als uw kind gebruik maakt van een rolstoel tijdens de gymles is een T-shirt voldoende. Ook is het fijn als lange haren in een staart gaan.

Gymschoenen moeten voorzien zijn van zolen die niet afgeven! Voor leerlingen met aangepaste schoenen is het in sommige gevallen niet mogelijk om gymschoenen te dragen. Deze leerlingen zijn bekend bij de docenten Bewegen en Sport.

Voor de zwemles zijn zwemkleding en twee handdoeken verplicht.

Douchen
De leerlingen hebben de mogelijkheid zichzelf na de gymles op te frissen. Er kan gedoucht worden, maar dit is niet verplicht. Leerlingen kunnen zich ook door middel van een washandje opfrissen. Alleen het gebruik van een deodorantroller is toegestaan! Vooral leerlingen van het VSO stimuleren we om zichzelf na de gymles op te frissen.

Zwemmen
Indien mogelijk volgen de leerlingen de methode ‘Zwemmen in diep water’. Daarbij gebruiken we Easy Swim drijfpakjes, die ouders via de school kunnen aanschaffen tegen inkooptarief. Als uw kind in aanmerking komt voor een zwemdiploma, informeren we u per brief. Hierin vragen we of u en uw kind mee willen doen met het diplomatraject. Dit traject bestaat uit drie keer oefenen en, als aan de voorwaarden wordt voldaan, diplomazwemmen. Aan het afzwemmen zijn wel kosten verbonden.

Terug naar boven

Medische zorg en gezondheid

Verpleegkundige zorg
De zogeheten ‘voorbehouden handelingen’ worden alleen na schriftelijke toestemming van ouders uitgevoerd. Dit gebeurt door speciaal geschoolde onderwijsassistenten, onder verantwoordelijkheid van de revalidatiearts. Daarnaast hanteren wij een aantal medische protocollen, onder andere rond epilepsie, diabetes en medicijngebruik.

Verzorging
Onderwijsassistenten hebben als hoofdtaak de verzorging van de leerlingen. We verzoeken u altijd voor voldoende verschoning en extra kleding voor uw kind te zorgen. U kunt altijd informeren hoe we te werk gaan om zelfstandig naar het toilet gaan te stimuleren en welke hulpmiddelen we daarbij gebruiken.

Hoofdluis
Na iedere vakantie controleren we onze leerlingen op hoofdluis. Als we hoofdluis constateren bij uw kind nemen we contact op met u op en vragen we uw kind hiervoor te behandelen. Klas- en taxigenoten en hun ouders worden op de hoogte gebracht, zodat zij kunnen helpen verdere verspreiding te voorkomen.

Medicatieverstrekking
Het verstrekken van medicatie is een risicovolle handeling. Het is zeer uiteenlopend in werking, toedieningsvorm en dosering. Wij werken daarom volgens door school opgestelde protocollen.

U moet de medicatie in de originele verpakking en voorzien van het apothekersetiket meegeven aan uw kind. Over veranderingen in het medicijngebruik moet u contact opnemen met de onderwijsassistent. Wijzigingen worden opgenomen in de medicijnlijst die door u moet worden ondertekend. De lijst is een onderdeel van de leerlingmap in de klas.

Terug naar boven

Zorg in de klas (ZIK)

Werkwijze ZIK (zorg in de klas)
1. Waarom zorg in de klas?
2. Voor wie is het bedoeld?
3. Hoe is de zorg in de klas geregeld?
4. Routing zorg in de klas
5. Vragen?

1. Waarom Zorg in de Klas?

Zorg in de klas maakt het mogelijk dat alle leerlingen de zorg en het onderwijs krijgen waar ze recht op hebben.
Met de invoering van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en ook de Jeugdwet en de gewijzigde Zorgverzekeringswet is een einde gekomen aan eerdere financieringsmogelijkheden om méérzorg (bovengemiddelde zorg) binnen het onderwijs vorm te geven. Deze nieuwe wet betekent op hoofdlijnen dat ouders, school én zorgaanbieder(s) samen afstemming moeten hebben over zorg tijdens onderwijstijd. Uitgangspunt is dat, met de middelen die verkregen zijn via de WLZ, zorgverzekeringswet of Jeugdwet/WMO, passende zorg en ondersteuning gegeven wordt tijdens onderwijsuren.
Voordat het onderwijs kan starten, is het noodzakelijk de zorg geregeld te hebben. Hierdoor kan de school op een adequate en verantwoorde wijze voorzien in de individuele onderwijs-zorgbehoefte van een leerling (ondersteuningsbehoefte). Hiervoor is een indicatie of beschikking nodig, die ouders dienen aan te vragen bij de gemeente (Jeugdwet of WMO), zorgverzekeraar of CIZ (WLZ). Waar u de indicatie moet aanvragen, is afhankelijk van de beperking van uw kind. Informatie hierover krijgt u van coördinator zorg en ondersteuning op school.

2. Voor wie is het bedoeld?
De wet op Passend Onderwijs biedt de school de mogelijkheid om de zorg voor onze leerlingen tot een bepaald maximum te realiseren met onderwijsgeld. Dit betekent op Mytylschool Gabriel dat iedere klas, naast de leerkracht, een onderwijsassistent heeft, die zowel verzorging biedt als ondersteuning bij het onderwijs.
Alles wat een leerling aan bovengemiddelde zorg (méér dan 185 min per week) of extra individuele begeleiding nodig heeft, moet bekostigd worden uit de hierboven genoemde middelen. Deze laatste groep krijgt dus met zorg in de klas te maken. Behoort uw kind tot deze groep, dan neemt school contact met u op.

3. Hoe is de zorg in de klas geregeld?
Mytylschool Gabriel staat voor kwalitatief goed onderwijs door de inzet van gespecialiseerde medewerkers. Kernwaarden voor de zorg, die wij vanuit school en vanuit de zorgaanbieder leveren zijn:
kwaliteit, continuïteit en efficiëntie.
Om de Zorg in de Klas (ZIK) te realiseren, heeft de school samenwerkingsafspraken met zorgaanbieders SWZ en Cello. Dit zijn onze zorgpartners binnen ATLENT.
Gekwalificeerde medewerkers van deze organisatie verlenen, samen met de onderwijsassistenten, de voor leerlingen noodzakelijke zorg.

4. Routing zorg in de klas
a. Signaleren of er sprake is van boven gebruikelijke zorg. Dit wordt in kaart gebracht middels het formulier “zorg en ondersteuningsbehoefte”.
b. Gedragskundige informeert ouders bij boven gebruikelijke zorgbehoefte en de gevolgen daarvan voor de start van het nieuwe schooljaar (inzet ZIK).
c. De Commissie van Begeleiding (CvB) bepaalt of het aantal uren gegrond is en besluit hoeveel uren ZIK nodig zijn.
d. De coördinator zorg- en onderwijsondersteuning communiceert bovenstaande met ouders en verwijst hen indien nodig naar een passende instantie om een indicatie aan te vragen.
e. Ouders nemen contact op met school zodra de passende indicatie geregeld is.
f. School neemt contact op met de zorgaanbieder zodat ZIK gerealiseerd kan gaan worden.
g. Zorgaanbieder neemt contact op met ouders om contractafspraken te maken.
h. Wanneer ouders een zorgbeschrijving moeten invullen voor de SVB kunnen ze hierover ondersteuning vragen bij de coördinator zorg- en onderwijsondersteuning. Voor ondersteuning en/of een handtekening van de zorgovereenkomst voor de SVB kan contact worden opgenomen met de betrokken clustermanager SWZ.
i. Zodra het contract is afgesloten, start de zorgaanbieder met het werven van adequate zorgverlener.
j. Zodra zorgverlener is gevonden, wordt definitieve startdatum bepaald.
k. De coördinator zorg- en onderwijsondersteuning communiceert dit naar ouders, de klas en de gedragsdeskundige.
l. Iedere 3 maanden evalueert de ZIK medewerker met de klas. Zo nodig wordt dit teruggekoppeld naar ouders. Tijdens de handelingsplanbespreking zal ZIK aan de orde komen.

5. Vragen?
Heeft u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met:
Paula Jumelet (coördinator zorg en onderwijsondersteuning, tel. 073-2005500)
Helma van Gelderen (teammanager SO, tel. 06-20004602)
Igna van der Cammen (teammanager VSO, tel. 06-37417814)

Terug naar boven

Nieuws 2

Kalender 2