Zorg in de klas (ZIK)


Werkwijze ZIK (zorg in de klas)
1. Waarom zorg in de klas?
2. Voor wie is het bedoeld?
3. Hoe is de zorg in de klas geregeld?
4. Routing zorg in de klas
5. Vragen?

1. Waarom Zorg in de Klas?

Zorg in de klas maakt het mogelijk dat alle leerlingen de zorg en het onderwijs krijgen waar ze recht op hebben.
Met de invoering van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en ook de Jeugdwet en de gewijzigde Zorgverzekeringswet is een einde gekomen aan eerdere financieringsmogelijkheden om méérzorg (bovengemiddelde zorg) binnen het onderwijs vorm te geven. Deze nieuwe wet betekent op hoofdlijnen dat ouders, school én zorgaanbieder(s) samen afstemming moeten hebben over zorg tijdens onderwijstijd. Uitgangspunt is dat, met de middelen die verkregen zijn via de WLZ, zorgverzekeringswet of Jeugdwet/WMO, passende zorg en ondersteuning gegeven wordt tijdens onderwijsuren.
Voordat het onderwijs kan starten, is het noodzakelijk de zorg geregeld te hebben. Hierdoor kan de school op een adequate en verantwoorde wijze voorzien in de individuele onderwijs-zorgbehoefte van een leerling (ondersteuningsbehoefte). Hiervoor is een indicatie of beschikking nodig, die ouders dienen aan te vragen bij de gemeente (Jeugdwet of WMO), zorgverzekeraar of CIZ (WLZ). Waar u de indicatie moet aanvragen, is afhankelijk van de beperking van uw kind. Informatie hierover krijgt u van coördinator zorg en ondersteuning op school.

2. Voor wie is het bedoeld?
De wet op Passend Onderwijs biedt de school de mogelijkheid om de zorg voor onze leerlingen tot een bepaald maximum te realiseren met onderwijsgeld. Dit betekent op Mytylschool Gabriel dat iedere klas, naast de leerkracht, een onderwijsassistent heeft, die zowel verzorging biedt als ondersteuning bij het onderwijs.
Alles wat een leerling aan bovengemiddelde zorg (méér dan 185 min per week) of extra individuele begeleiding nodig heeft, moet bekostigd worden uit de hierboven genoemde middelen. Deze laatste groep krijgt dus met zorg in de klas te maken. Behoort uw kind tot deze groep, dan neemt school contact met u op.

3. Hoe is de zorg in de klas geregeld?
Mytylschool Gabriel staat voor kwalitatief goed onderwijs door de inzet van gespecialiseerde medewerkers. Kernwaarden voor de zorg, die wij vanuit school en vanuit de zorgaanbieder leveren zijn:
kwaliteit, continuïteit en efficiëntie.
Om de Zorg in de Klas (ZIK) te realiseren, heeft de school samenwerkingsafspraken met zorgaanbieders SWZ en Cello. Dit zijn onze zorgpartners binnen ATLENT.
Gekwalificeerde medewerkers van deze organisatie verlenen, samen met de onderwijsassistenten, de voor leerlingen noodzakelijke zorg.

4. Routing zorg in de klas
a. Signaleren of er sprake is van boven gebruikelijke zorg. Dit wordt in kaart gebracht middels het formulier “zorg en ondersteuningsbehoefte”.
b. Gedragskundige informeert ouders bij boven gebruikelijke zorgbehoefte en de gevolgen daarvan voor de start van het nieuwe schooljaar (inzet ZIK).
c. De Commissie van Begeleiding (CvB) bepaalt of het aantal uren gegrond is en besluit hoeveel uren ZIK nodig zijn.
d. De coördinator zorg- en onderwijsondersteuning communiceert bovenstaande met ouders en verwijst hen indien nodig naar een passende instantie om een indicatie aan te vragen.
e. Ouders nemen contact op met school zodra de passende indicatie geregeld is.
f. School neemt contact op met de zorgaanbieder zodat ZIK gerealiseerd kan gaan worden.
g. Zorgaanbieder neemt contact op met ouders om contractafspraken te maken.
h. Wanneer ouders een zorgbeschrijving moeten invullen voor de SVB kunnen ze hierover ondersteuning vragen bij de coördinator zorg- en onderwijsondersteuning. Voor ondersteuning en/of een handtekening van de zorgovereenkomst voor de SVB kan contact worden opgenomen met de betrokken clustermanager SWZ.
i. Zodra het contract is afgesloten, start de zorgaanbieder met het werven van adequate zorgverlener.
j. Zodra zorgverlener is gevonden, wordt definitieve startdatum bepaald.
k. De coördinator zorg- en onderwijsondersteuning communiceert dit naar ouders, de klas en de gedragsdeskundige.
l. Iedere 3 maanden evalueert de ZIK medewerker met de klas. Zo nodig wordt dit teruggekoppeld naar ouders. Tijdens de handelingsplanbespreking zal ZIK aan de orde komen.

5. Vragen?
Heeft u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met:
Paula Jumelet (coördinator zorg en onderwijsondersteuning, tel. 073-2005500)
Helma van Gelderen (teammanager SO, tel. 06-20004602)
Igna van der Cammen (teammanager VSO, tel. 06-37417814)

Nieuws 2

Kalender 2