Ziekmelden, lesuitval en verlof


Lesuitval
De school heeft verschillende maatregelen genomen om de uitval van lessen tegen te gaan. Als een leerkracht of onderwijsassistent afwezig is, proberen we een invaller voor die dag aan te trekken. We hebben een vast team met invalkrachten. Mocht er geen invalkracht beschikbaar zijn, dan worden interne medewerkers volgens een vast protocol ingezet in de groep.
Helaas lukt het niet altijd een invaller te vinden en kan het voorkomen dat er geen vervanging beschikbaar is. In dergelijke gevallen wordt dit opgevangen met behulp van collega’s of wordt een aangepast rooster gevolgd. In een enkel geval wordt besloten om basisgroepen samen te voegen.
De onderwijsondersteunende activiteiten en individuele therapieën gaan zoveel mogelijk gewoon door. Bij een kort ziekteverlof van een therapeut vervalt de behandeling en de door hem of haar te geven onderwijsondersteuning. Al het overige draait gewoon door.

Ziekmelden leerling
Bij ziekte of een andere vorm van verzuim verzoeken wij u dit zo snel mogelijk te melden bij de baliemedewerker van de school en het ervoersbedrijf. Als een leerling die stage loopt vanwege ziekte of een andere reden niet naar zijn stageadres kan, moeten ouders het stagebedrijf
en de stagebegeleider direct hiervan in kennis te stellen.
Besmettelijke ziekten van uw kind of andere gezinsleden moet u bij de leerkracht of de onderwijsassistent melden. Als er een verhoogd risico bestaat voor andere kinderen zullen we de betrokken ouders informeren. Bij twijfel over besmettingsgevaar wordt altijd overlegd met de GGD.

Verlof
U kunt voor uw kind verlof aanvragen buiten de bestaande vakanties en vrije dagen om. Dit doet u door het downloaden en invullen van één van de volgende formulieren en deze op school af te geven bij de schoolleiding of aan de leerkracht van uw kind.

Aanvraagformulier verlof maximaal 10 schooldagen
Aanvraagformulier verlof meer dan 10 schooldagen
Aanvraagformulier voor vakantieverlof

Het speciale verlof is gebonden aan wettelijke regels. Deze kunt u nalezen in de schoolgids.

Nieuws 2

Kalender 2