Plannen maken


Plannen maken is over het algemeen een leuke en leerzame bezigheid. Plannen voor de vakantie of een verbouwing in huis bijvoorbeeld. Het vraagt een combinatie van onderzoeken, overleggen en kiezen. Soms geeft het wat stress, maar wanneer je aan het eind kan genieten van een mooi gezamenlijk behaald resultaat, geeft het voldoening. Plannen maken we uiteraard ook op school. In deze nieuwsbrief vertel ik u graag iets meer over twee plannen die gemaakt zijn of in de maak zijn op onze school.

Afgelopen weken hebben we met u als ouders, onze leerlingen en de medewerkers gesproken over de ambities voor de school. Elke vier jaar maakt een school daar een plan voor. Door de inbreng van alle betrokkenen hebben we een centraal doel vastgesteld en vier ambities beschreven. Ik wil iedereen die actief een bijdrage heeft geleverd van harte danken, omdat het plan zo ons plan is geworden. In deze nieuwsbrief informeer ik u over het opgestelde belangrijkste doel en de vier ambities.

Ons belangrijkste doel is ervoor te zorgen dat ons handelen, ons onderwijs en onze ondersteuning de leerlingen toerust om zelfbewust hun plek in de maatschappij in te nemen.

De komende vier jaren staan vier ambities centraal in onze koers:
• Zelfbewuste leerlingen
Leerlingen die zich bewust zijn van hun talenten, mogelijkheden en beperkingen. Die zelfbewust, authentiek, eigenwijs en ambitieus leven middenin de maatschappij. Dan is ons belangrijkste doel geslaagd.
• Onderscheidend en eigentijds
Wij staan bekend als een school met een specialistisch aanbod voor leerlingen met, in ieder geval, een ondersteuningsbehoefte als gevolg van een medisch-fysieke beperking of langdurige ziekte. We hebben een rol ‘voor  in het (V)SO-peloton’ op het gebied van ICT en passen ons aanbod aan op de nieuwste inzichten en mogelijkheden.
• Kansen zien en ondernemen
Binnen en buiten KEC Atlent zoeken en bespreken wij kansen en benutten deze, als ze bijdragen aan het bereiken van ons belangrijkste doel.
• Sterker door samenwerken
We versterken de ouderbetrokkenheid, onze samenwerking met partners en onze relatie met het regulier onderwijs en andere scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

De ambities zijn in het strategisch schoolplan verder uitgewerkt. Binnenkort zal dit plan op onze site terug te vinden zijn.

Maar er worden nog meer schoolbrede plannen gemaakt. Die plannen hebben alles te maken met privacy. Als school krijgen wij te maken met nieuwe Europese wetgeving rondom privacy, te weten de AVG die per 25 mei 2018 ingaat. AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Onze school heeft in samenwerking met vier andere mytylscholen een start gemaakt met het voldoen aan deze nieuwe wet. Een deskundig bureau begeleidt ons hierin. Voor de zomervakantie komt er weer een nieuwe nieuwsbrief uit. Daarin en tijdens de eerste ouderavond in het nieuwe schooljaar informeren wij u verder over dit onderwerp.

Bent u thuis ook druk met het maken van plannen voor bijvoorbeeld de zomervakantie of hebt u andere plannen? Dan wens ik u daar veel plezier mee.
Inge Oelen
Directeur-Bestuurder

Nieuws 2

Kalender 2