Mytylschool Gabriel
Home > Organisatie > Mytylschool Gabriël

Mytylschool Gabriël

Historie

Mytylscholen danken hun naam aan een van de hoofdpersonen uit het sprookje De blauwe vogel van de Waalse schrijver Maurice Maeterlinck. Samen met haar broertje Tyltyl gaat Mytyl op zoek naar ‘de blauwe vogel van geluk’ om daarmee haar zieke buurmeisje te genezen. Het zoeken naar geluk en het streven iets voor een ander over te hebben, zijn gesymboliseerd in een blauwe vogel die op veel mytylscholen terug is te vinden. In onze school ziet u hem in het logo en als kunstwerk bij de podiumtrap.

Het verhaal van de blauwe vogel is ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Vereniging van Mytyl- en Tyltylscholen in een modern jasje gestoken door de kinderboekenschrijver Rien Broere (ISBN 9075039107).

Mytylschool Gabriël werd gesticht in 1963. De school startte met 8 leerlingen en stond op het terrein van het toenmalige Groot ZiekenGasthuis in ‘s-Hertogenbosch. Al snel kwamen er op de Eemweg barakken beschikbaar. In 1978 werd het gebouw op de Klokkenlaan betrokken.

Op 21 oktober 2012 verhuisden 200 kinderen en jongeren en alle medewerkers van de school samen met de kinderafdeling van revalidatiecentrum Tolbrug naar een nieuw onderkomen aan de Kooikersweg, dat de naam Atlent-KinderExpertiseCentrum (Atlent-KEC) kreeg.

Atlent biedt een unieke en stimulerende omgeving waarin kinderen, jongeren, maar ook medewerkers uitgedaagd worden om ‘maximaal perspectief’ te realiseren op ieder moment op elke plek in het gebouw. Op deze manier biedt Atlent ruimte voor de verwezenlijking van de door de school en de kinderrevalidatie gezamenlijk geformuleerde visie: binnen de mogelijkheden ervoor zorgen dat kinderen met een motorische of meervoudige beperking of langdurige ziekte nu en in de toekomst zich zo goed mogelijk zelf kunnen redden en volwaardig deel uitmaken van de maatschappij. We omarmen de stelling ‘wat je buiten tegenkomt, kun je binnen leren.’

Het streven naar ‘maximaal perspectief’ houdt in dat we de leerlingen uitdagen, stimuleren, begeleiden en coachen, zodat zij hun capaciteiten maximaal benutten. Deze uitdaging geldt niet alleen voor de leerlingen maar ook voor iedereen die met de leerlingen werkt.

Terug naar boven

Gebouw: ‘Wat buiten is kun je binnen leren’

Het gebouw waarin de school is gehuisvest, is zo vormgegeven en ingericht dat kinderen en jongeren op een natuurlijke en realistische manier uitgedaagd worden hun eigen mogelijkheden te ontdekken en hun grenzen te verkennen en verleggen. Zo kunnen de leerlingen bijvoorbeeld kiezen voor een trap, de lift of de hellingbaan. Maar ook bij de inrichting is de buitenwereld binnen gehaald, zoals blijkt uit de diverse kranen en verschillende soorten deuren (er zijn automatische deuren, schuifdeuren en deuren met een klink). Binnen het VSO zijn er verschillende mogelijkheden om te koken, bijvoorbeeld gas en inductie.

Dat de school in een bijzonder gebouw is gehuisvest, blijkt ook uit het feit dat Atlent-KEC de trotse winnaar is van de Scholenbouwprijs 2013. Het thema was dat jaar ‘verbinden’. Wij hebben de prijs gekregen omdat wij op diverse wijzen die ‘verbinding’ hebben kunnen concretiseren. Zo is onze visie vertaald in de manier waarop het gebouw vorm heeft gekregen, leggen we een verbinding tussen zorg, revalidatie en onderwijs , en verbinden we een beschermde leeromgeving met de maatschappij.

Een deskundige en betrokken jury – waarin naast architecten o.a. oud-voorzitter Tweede Kamer Gerdi Verbeet en Angela Groothuizen zitting hadden – heeft de school dat jaar bezocht en uiteindelijk de prijs toegekend.

Enkele citaten uit het juryrapport: ‘Een strak rustpunt van grote schoonheid.’ ‘Onderwijs en zorg zijn hier in alle facetten geïntegreerd, zonder functionele of gebouwelijke afscheidingen. Er is sprake van een geïntegreerde werkwijze, vertaald in een dynamische en uitdagende leer- en leefomgeving.’ ‘Een zeer geslaagde symbiose tussen architectuur en onderwijskundige visie.’

Terug naar boven

In- en uitstroomgegevens

In het schooljaar 2014-2015 bezochten 199 leerlingen de SO- (Speciaal Onderwijs) en VSO-afdeling (Voortgezet Speciaal Onderwijs) van Mytylschool Gabriël.

In dit schooljaar stroomden 21 leerlingen uit waarvan:

 • 7 leerlingen naar een dagcentrum
 • 2 leerlingen naar speciaal onderwijs
 • 2 leerlingen naar voortgezet speciaal onderwijs
 • 1 naar arbeid
 • 1 naar huis/gezin
 • 2 naar reguliere basisschool
 • 1 naar vormings- en activiteitencentrum
 • 2 naar praktijkonderwijs
 • 3 naar VMBO (waarvan 2 naar de basisberoepsgerichte leerweg en 1 naar de theoretische leerweg)
Terug naar boven

Stroomplan, groepsplan, handelingsplan

Stroomplan
Per uitstroomprofiel is het onderwijsaanbod per vakgebied beschreven in een stroomplan. Dit plan geeft voor elk vakgebied en voor de gehele schoolloopbaan de doorgaande lijn aan. Het vormt de basis van het onderwijsaanbod aan de hand waarvan het groepsplan, en daaropvolgend het handelingsplan, voor dat specifieke vakgebied wordt opgezet.

Per uitstroomprofiel, per leerjaar en per vakgebied beschrijft het stroomplan:

 • het na te streven functioneringsniveau, inclusief de (tussen)doelen, zoals die landelijk worden aangehouden voor SO, ZML en VSO;
 • de methoden en leermiddelen die daarbij passen;
 • de daarbij passende toetsen en toetsscores;
 • het pedagogisch en didactisch handelen.

Groepsplan
Het groepsplan biedt de leerkracht een kader bij het nastreven van de doelen voor de leerlingen. In het groepsplan staan de doelen geformuleerd waaraan de komende periode gewerkt wordt, maar ook op welke manier en met welke middelen we aan de verwezenlijking van die doelen werken. Daarnaast staat in het groepsplan welke algemene begeleidingsafspraken voor de betreffende groep zijn gemaakt.

Leerlingen maken deel uit van een basisgroep. Dit is een groep leerlingen van dezelfde leeftijdscategorie, maar niet per se van hetzelfde ontwikkelingsniveau. Per leergroep stellen we een groepsplan op voor de belangrijkste vak- en vormingsgebieden. In het groepsplan staan:

 • De groepsdoelen: de doelen voor de belangrijkste deelgebieden die binnen het schooljaar aan bod komen, inclusief het bijbehorende niveau op de leerlijn.
 • De leerstof: de te gebruiken (delen van) methodes, bronnen en materialen om de doelen te verwezenlijken. Hiervoor maken we gebruik van de onderdelen ‘methodiek en leerstofbereik’ en ‘aanvullende bronnen’ uit het stroomplan.
 • De leerlingen per niveau: een verdeling van de leerlingen in hanteerbare instructiegroepen. Dat betekent in de praktijk: maximaal drie niveaugroepen, uitzonderingen daargelaten.
 • De aanpak, organisatie en groeperingsvorm: o.a. de mate en de vorm van differentiatie, instructie en verwerking van de leerstof.
 • Evaluatie: op welke wijze en wanneer worden de in het groepsplan gestelde doelen geëvalueerd.

Handelingsplan
In ons leerlingvolgsysteem staan alle vak- en vormingsgebieden die gelden voor onze doelgroepen. Dit betreft de leerlijnen en de doelenlijsten die zijn opgesteld conform de kerndoelen voor SO, ZML en VSO. Deze vormen samen een doorgaande lijn.

Op basis van het perspectief van de leerling en de aangegeven doorgaande lijn in het stroomplan bepaalt de leerkracht per schooljaar de doelen. Dit gebeurt in eerste instantie groepsgewijs (in het groepsplan: zie de paragraaf hiervoor). In tweede instantie gebeurt dit, alleen voor gebieden waar dit nodig is, in een individueel handelingsplan. Dit handelingsplan kan zowel aanvullend op het groepsplan als in plaats van het groepsplan opgezet worden. De leerkracht stemt dit af met de gedragsdeskundige.

De geformuleerde doelen, zowel in het groepsplan als in het handelingsplan, komen terug in het handelingsplan voor de ouders/verzorgers van de betreffende leerling. Daarin beschrijft de leerkracht tevens hoe (door middel van welke werkwijze en organisatie) hij deze doelen tracht te verwezenlijken.

Aan het begin van het schooljaar bespreekt de leerkracht het handelingsplan met de ouders. Aan het eind van het schooljaar evalueert de leerkracht de in het handelingsplan gestelde doelen. Dit gebeurt zowel schriftelijk als in een individueel gesprek met de ouders.

Terug naar boven

Ondersteuning leerlingen extern: regulier onderwijs, zorg, ouders

Mytylschool Gabriël ondersteunt middels haar externe dienstverlening kinderen, jongeren en leerkrachten van reguliere scholen in het realiseren en optimaliseren van het onderwijs aan kinderen en jongeren die een ondersteuningsbehoefte hebben van fysiek-medische aard (al dan niet in combinatie met cognitieve en/of sociaal-emotionele behoeften) als gevolg van een lichamelijke beperking of een langdurige ziekte.

De externe dienstverlening van Mytylschool Gabriël beschikt over kennis en expertise op het gebied van onderwijs aan leerlingen met uiteenlopende ziektebeelden of aandoeningen, zoals:

 • Cerebrale parese
 • Aangeboren en niet-aangeboren hersenletsel
 • Spina bifida
 • Neuromusculaire aandoeningen
 • Metabole aandoeningen
 • DCD
 • Epilepsie
 • Chromosomale afwijkingen
 • Oncologische aandoeningen
 • Diverse syndromen
 • Onverklaarde lichamelijke klachten

Op basis van deze ziekten of aandoeningen worden belemmeringen in het onderwijs ervaren, die leiden tot ondersteuningsbehoeften op het gebied van:

 • Leren en ontwikkeling
 • Sociale en emotionele ontwikkeling en gedrag
 • Communicatieve ontwikkeling
 • Fysieke en medische ontwikkeling
 • De thuissituatie


Ondersteuning

Elke reguliere school is verantwoordelijk voor basiszorg. Wanneer de basiszorg van de reguliere school niet toereikend is om de ondersteuningsbehoefte van een leerling op fysiek-medisch gebied ten gevolge van een fysiek beperking of langdurige ziekte te beantwoorden, kan specifieke expertise worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband waar de school deel van uit maakt. Binnen elk samenwerkingsverband zijn één of meer ambulant ondersteuners van de externe dienstverlening van Mytylschool Gabriël werkzaam . Vanuit diverse disciplines kan expertise geboden worden. De ondersteuningsvraag bepaalt de inzet van de specialist of combinaties van specialisten. Te denken valt aan een gespecialiseerde leerkracht, ergotherapeut, logopedist, fysiotherapeut, gedragsdeskundige, vakleerkracht sport en beweging en onderwijsassistent.

De externe dienstverlening van Mytylschool Gabriël exploreert haar expertise door middel van drie pijlers:

1. Ondersteuningsbehoeften

 • Ondersteunen bij het formuleren en verhelderen van de ondersteuningsbehoeften.
  Om te kunnen bepalen welke interventies door welke discipline nodig zijn, is het belangrijk inzicht te krijgen in de ondersteuningsbehoefte van de leerling.
  Het stellen van gerichte vragen (voortvloeiend uit het ziektebeeld of de aandoening) en het maken van de juiste analyse moet dit inzicht verschaffen.
  Dit kan leiden tot begeleiding op maat en/of kennisdeling.
 • In kaart brengen van de consequenties m.b.t. de dagelijkse praktijk en het inrichten van het onderwijs in haar ruimste zin (inhoud onderwijsaanbod/curriculumaanpassing, onderwijs- en zorgorganisatie, huisvesting, enz.).

2. Begeleiding op maat
De externe dienstverlening van Mytylschool Gabriël biedt kortdurende, dialoog gestuurde, flexibele, specialistische en resultaatgerichte ondersteuning op leerling-, leerkracht- en teamniveau.

3. Kennisdeling
De externe dienstverlening van Mytylschool Gabriël deelt haar kennis graag, met als doel het vergroten van de kwaliteit van het regulier onderwijs met betrekking tot de kennis en vaardigheden, voortvloeiend uit een ondersteuningsbehoefte. Tevens kunnen andere instanties (te denken valt aan praktijken voor remedial teaching, peuterspeelzalen, huiswerkbureaus, opvoedbureaus e.d.) in geval van vragen over (de begeleiding van) kinderen met een lichamelijke beperking of langdurige ziekte een beroep doen op de kennis en expertise van de externe dienstverlening. Door middel van workshops, symposia, modulen en cursussen op locatie verzorgen onze gespecialiseerde medewerkers nascholing op maat van een team, school en/of samenwerkingsverband.

Organisatie
Onze leerkrachten externe dienst (vroegere ambulant begeleiders) werken structureel in ieder samenwerkingsverband. Zij zijn sinds dit schooljaar aan ieder SWV toegevoegd en zorgen zo dat de expertise van de mytylschool ingezet wordt voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften zoals hierboven is vermeld.

Daarnaast kennen wij de zeer specialistische ondersteuning van een ergotherapeut, fysiotherapeut, maatschappelijk werkende, gedragsdeskundige, vakleerkracht sport en beweging en assistente. Deze is door ieder samenwerkingsverband aan te vragen of in te kopen.

De coördinatie van deze specialistische ondersteuning ligt in handen van Anke van de Rijt, en met haar kan er contact opgenomen worden voor deze dienstverlening.

Terug naar boven

Organisatie van het onderwijsaanbod

Binnen de Mytylschool Gabriël kennen wij 2 onderwijsafdelingen: de SO-afdeling voor leerlingen tot max. 14 jaar en de VSO-afdeling vanaf uiterlijk 14 jaar tot maximaal 20 jaar.

De indeling van de basisgroepen wordt in eerste instantie bepaald door wat in de wet is vastgelegd en de criteria waaraan we moeten voldoen. Daarnaast spelen voor die indeling aspecten zoals kalenderleeftijd, sociaal-emotionele ontwikkeling, fysieke belastbaarheid/zorgzwaarte en didactische en pedagogische uitgangspunten een wezenlijke rol.

We stemmen onze groepen af op de ontwikkelingsmogelijkheden (maximaal perspectief!) van onze leerlingen. Binnen de groep krijgt elke leerling op basis van zijn persoonlijke ontwikkelingsperspectief een passende leerroute aangeboden

SO afdeling
Binnen de SO-stroom kent de school drie uitstroomprofielen, te weten dagbesteding, arbeid en diplomagericht onderwijs. Deze uitstroomprofielen zijn verder ondergebracht in vijf leerroutes.

Op basis van het ontwikkelingsperspectief waarin de ondersteuningsbehoeften, het eindniveau en de uitstroombestemming zijn opgenomen wordt de leerling op 1 van de 5 leerroutes geplaatst.

Op schoolniveau bieden wij een breed scala aan preventieve en licht curatieve interventies, variërend van protocollen, gebouwafhankelijke voorzieningen en aangepaste leermiddelen tot orthopedagogische en/of orthodidactische aanpak en aanbod.

VSO afdeling
Binnen de VSO-stroom kent de school twee uitstroomprofielen, te weten arbeid en dagbesteding, alle ondergebracht in vier leerroutes.

Terug naar boven

Schoolondersteuningsprofiel

In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat aangegeven welke voorzieningen de school realiseert om haar leerlingen op te vangen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de expertise van de school, maar wordt ook rekening gehouden met het specialisme van scholen in het nieuwe samenwerkingsverband. Het totaal van de ondersteuningsprofielen van alle scholen in het samenwerkingsverband moet zorgen voor een dekkend aanbod van de onderwijszorg.

Wij hebben onze ondersteuningsprofielen in 2017-2018 geheel herschreven.

Klik hier voor het Schoolondersteuningsprofiel 2018-2022 van de afdeling SO.

Klik hier voor het Schoolondersteuningsprofiel 2018-2022 van de afdeling VSO.

Terug naar boven

Wat maakt ons speciaal?

Terug naar boven

Wat is Mytylonderwijs

Mytylscholen zijn scholen voor leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking en voor leerlingen met een langdurige ziekte. Dit zijn scholen waar zeer gespecialiseerde ondersteuning bij onderwijs en zorg wordt geboden. Het Mytyl onderwijs kenmerkt zich doordat onderwijs, zorg en kinderrevalidatie hun krachten en kennis bundelen en vanuit één gezamenlijke visie werken.

Voor alle leerlingen beschrijven wij uitgebreid ‘het maximaal perspectief’ en eenmaal geformuleerd is dat onze gezamenlijke route voor de leerling.

Terug naar boven

Nieuws 2

Kalender 2