Mytylschool Gabriel
Home > Algemene informatie > Dagelijkse gang van zaken

Dagelijkse gang van zaken

Lestijden en vakanties

Lestijden 2018-2019

SO
Maandag t/m vrijdag   8.45 – 14.30 u.

VSO
Maandag t/m vrijdag   8.45 – 14.35 u.

Vakanties en vrije dagen 2018-2019
Eerste schooldag:   maandag 20 augustus 2018
Herfstvakantie:       15 t/m 19 oktober 2018
Kerstvakantie:         24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie: 4 t/m 8 maart 2019
2e Paasdag:              22 april 2019
Meivakantie:            22 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart:             30-31 mei 2019
2e Pinksterdag:       10 juni 2019
Personeelsdag:        21 juni 2019
Zomervakantie:       8 juli t/m 16 augustus 2019

Studiedagen 2018-2019 (leerlingen zijn vrij)
Dinsdag 4 september 2018
Woensdag 29 mei 2019
Vrijdag 21 juni 2019 (Personeelsdag)

Vieringen 2018-2019
Sinterklaasviering:       woensdag 5 december 2018
Kerstviering:                  vrijdag 21 december 2018
Carnavalsfeest:              vrijdag 1 maart 2019
Koningsspelen:              vrijdag 12 april 2019
Schoolreis:                      donderdag 20 juni 2019
Schoolkamp VSO 3/4:  donderdag 20 juni 2019

Ouderavond
Maandag 3 september 2018
Dinsdag 26 maart 2019 (+ workshops)

Klik hier voor de downloadversie van het les- en vakantierooster 2018-2019.

Terug naar boven

Vieringen en verjaardagen

Verjaardagen en traktaties leerlingen
Mytylschool Gabriel heeft als uitgangspunt dat gezond eten bijdraagt aan een goede ontwikkeling van kinderen. Wij vragen u bij een traktatie zo veel mogelijk een gezonde variant te kiezen. Als u de leerlingen uit de klas of de groep wilt trakteren, verzoeken wij u dit vooraf te bespreken met de leerkracht. Het kan voorkomen dat om medische of andere redenen een bepaalde vorm van traktatie minder gewenst of in het geheel niet mogelijk is. Wanneer hierover van tevoren is overlegd, kan dit mogelijke teleurstellingen bij ouders en leerlingen voorkomen.

 

Terug naar boven

Vervoer

Schoolvervoer
Ouders krijgen voor hun kind een vergoeding van de gemeente voor het schoolvervoer. Dit heet leerlingenvervoer. De vergoeding betreft een bekostiging voor het eigen vervoer naar school, het reizen met het openbaar vervoer of het reizen met het taxivervoer (oftewel: aangepast vervoer).

Taxivervoer
Bij uw gemeente kunt u taxivervoer voor uw kind aanvragen. De taxibedrijven die onze leerlingen vervoeren zijn op de hoogte van onze lestijden en vakanties. Bij ziekte van uw kind moet u zelf het taxibedrijf waarschuwen en ook als uw kind weer beter is. Bij vragen of klachten over het taxivervoer kunt u terecht bij het taxibedrijf. Bij aanhoudende klachten kunt u zich richten tot de gemeente waarin u woont. Daarnaast is de ouderraad geïnteresseerd in de klachten. Zij probeert via contacten met de vervoerder de kwaliteit te beïnvloeden. Als de leerkracht knelpunten signaleert rond het vervoer, wordt hierover contact opgenomen met de schoolleider. Die zal in samenspraak met ouders en de klas bekijken wat er nodig is om de problemen op te lossen.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Verordening Leerlingenvervoer. Zij kunnen hierin hun eigen accenten aanbrengen. In ‘s-Hertogenbosch werken gemeente, ouders en scholen bijvoorbeeld samen om te bekijken hoe leerlingen die daartoe in staat zijn, ondersteund kunnen worden in het zelfstandig of begeleid (leren) reizen met fiets of openbaar vervoer. Ook participeert de school in een klankbordgroep Leerlingenvervoer (gemeente ‘s-Hertogenbosch).

 

Terug naar boven

Ziekmelden, lesuitval en verlof

Lesuitval

De school heeft verschillende maatregelen genomen om de uitval van lessen tegen te gaan. Wanneer een leerkracht of onderwijsassistent afwezig is, trachten we een invaller voor die dag aan te trekken. Mytylschool Gabriël is aangesloten bij het Regionaal Transfer Centrum (RTC). Dit is een invalpool waar verschillende scholen voor speciaal onderwijs bij aangesloten zijn. Helaas lukt het niet altijd een invaller te vinden en kan het voorkomen dat er geen vervanging beschikbaar is. In dergelijke gevallen wordt dit opgevangen met behulp van collega’s en/of wordt een aangepast rooster gevolgd. In een enkel geval wordt besloten om basisgroepen samen te voegen.

De onderwijsondersteunende activiteiten en individuele therapieën gaan zoveel mogelijk gewoon door. Bij een kort ziekteverlof van een therapeut vervalt de behandeling en de door hem of haar te geven onderwijsondersteuning. Al het overige draait gewoon door.

Door onderlinge aanpassingen proberen wij de lesuitval zoveel mogelijk te beperken.

Ziekmelden leerling
Bij ziekte of een andere vorm van verzuim verzoeken wij ouders dit zo snel mogelijk te melden bij de baliemedewerker en het vervoersbedrijf. Als een stageleerling vanwege ziekte of een andere reden niet naar zijn stageadres kan, dienen ouders het stagebedrijf en de stagebegeleider direct hiervan in kennis te stellen. Besmettelijke ziekten van het kind of andere gezinsleden moeten ouders bij de administratie of de leerkracht melden. Als er een verhoogd risico bestaat voor andere kinderen zullen we de betrokken ouders informeren.

Iedere dag maken we een presentielijst op. Indien leerlingen zonder bericht afwezig zijn, neemt de school telefonisch contact met de ouders. Zijn ouders niet bereikbaar, dan wordt er wanneer de leerling weer aanwezig is opnieuw contact gezocht.

Bij aanhoudend of regelmatig verzuim is de school verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden.

Het uitgangspunt is dat elk kind 5 dagen in de week naar school moet. Toch benoemt de wet een aantal omstandigheden dat legitimeert dat een leerling afwezig is.

De wet benoemt zeven gronden voor vrijstelling:

 • de school is gesloten of het onderwijs is opgeschort;
 • betreden van het gebouw is verboden;
 • de leerling is geschorst;
 • de leerling moet onder schooltijd voldoen aan verplichtingen vanwege godsdienst of levensovertuiging;
 • een leerling kan door het beroep van een van beide ouders slechts op vakantie buiten de schoolvakantieperiode;
 • er zijn andere zogenoemde ‘gewichtige omstandigheden’;
 • de leerling is ziek.

 In deze gevallen kan de school, zo nodig in overleg met de leerplichtambtenaar, vrijstelling verlenen.

Verlof
U kunt voor uw kind verlof aanvragen buiten de bestaande vakanties en vrije dagen om. Dit doet u door het downloaden en invullen van één van de volgende formulieren en deze op school af te geven bij de schoolleiding of aan de leerkracht van uw kind.

Aanvraagformulier verlof maximaal 10 schooldagen
Aanvraagformulier verlof meer dan 10 schooldagen
Aanvraagformulier voor vakantieverlof

Het speciale verlof is gebonden aan wettelijke regels. Deze kunt u nalezen in de schoolgids, pagina 32-33.

Terug naar boven

Gym en zwemmen

Sportkleding
Voor de gymlessen van de 7/8-14 jarigen en het VSO is gymkleding – een T-shirt, sportbroek en gymschoenen – verplicht. Als uw kind gebruik maakt van een rolstoel tijdens de gymles is een T-shirt voldoende. Ook is het fijn als meisjes met lange haren deze in een staart kunnen doen.

Gymschoenen moeten voorzien zijn van witte of donkere zolen die niet afgeven! Voor leerlingen met aangepaste schoenen is het in sommige gevallen niet mogelijk om gymschoenen te dragen. Deze leerlingen zijn bekend bij de docenten Bewegen en Sport.

Voor de zwemles zijn zwemkleding en twee handdoeken verplicht.

Douchen
De leerlingen hebben de mogelijkheid zichzelf na de gymles op te frissen. Er kan gedoucht worden, maar dit is niet verplicht. Leerlingen kunnen zich ook door middel van een washandje opfrissen. Alleen het gebruik van een deodorantroller is toegestaan!

Zwemmen
Het zwemmen staat vermeld in de kerndoelen en dus bieden we het alle leerlingen van de school aan. Zij krijgen vier jaar zwemonderwijs op school, in principe van hun 6e tot hun 10e jaar.

Wij onderscheiden vier groepen leerlingen:

 1. Leerlingen die een zwemdiploma (A, B of C) kunnen behalen. Zij krijgen zwemles van hun 6e tot hun 10e jaar. Het kan zijn dat het zwemonderwijs voor een leerling, gezien zijn persoonlijke ontwikkelingsperspectief, voor een periode van twee jaar wordt verlengd. De beslissing hierover nemen we in overleg met de Commissie van Begeleiding.
 2. Leerlingen die zonder drijfmiddelen kunnen leren zwemmen in diep water, maar die niet aan de eisen van het A-diploma kunnen voldoen. Zij krijgen zwemles van hun 6e tot hun 10e jaar. Ook hier geldt dat de periode van het zwemonderwijs in overleg met de Commissie van Begeleiding (CvB) met twee jaar kan worden verlengd.
 3. Leerlingen die behoren tot de groep van ernstig meervoudig beperkten (EMB-groep). Voor hen is het zwemmen gericht op bewegen, ervaren van en ontspannen in het water (BEO). Bij deze leerlingen is het zwemmen 1 keer per week geïntegreerd in hun rooster als ervaringsgerichte activiteit, ongeacht hun leeftijd.
 4. Leerlingen voor wie het zwemmen onderdeel vormt van het vak bewegingsonderwijs. Dit zijn veelal rolstoelgebonden leerlingen die in het water meer mogelijkheden hebben om zich te bewegen. Voor hen is het zwemmen bedoeld om hun mobiliteit op te bouwen en te behouden en om hun conditie te verbeteren. In overleg met de CvB kiezen we voor deze groep leerlingen voor 1 keer per week zwemmen en 1 keer per week gymles (in plaats van 2 keer per week gymles), ongeacht hun leeftijd.

Diplomazwemmen
We sluiten aan bij het A-B-C programma van de Nationale Raad Zwemdiploma’s. Daardoor kunnen leerlingen die daartoe in staat zijn hun officiële zwemdiploma via de school halen. Dit vindt plaats in een ander zwembad, omdat het schoolzwembad niet aan de eisen voldoet voor diplomazwemmen.

Wanneer een leerling in aanmerking komt voor een officieel zwemcertificaat A, A-diploma of B-diploma brengen we ouders door middel van een brief hiervan op de hoogte. In deze brief vragen we of ouders en leerling mee willen doen met het diplomatraject. Dit traject bestaat uit drie keer oefenen en, als aan de voorwaarden wordt voldaan, diplomazwemmen.

Aan het afzwemmen zijn wel kosten (een bedrag tussen 40 en 50 euro) verbonden.

Terug naar boven

Medische zorg en gezondheid

Verpleegkundige zorg
De zogeheten ‘voorbehouden handelingen’ worden alleen na schriftelijke toestemming van ouders uitgevoerd. Dit gebeurt door speciaal geschoolde onderwijsassistenten, onder verantwoordelijkheid van de revalidatiearts. Daarnaast hanteren wij een aantal medische protocollen, onder andere rond epilepsie, diabetes en medicijngebruik.

Hygiënische verzorging
Onderwijsassistenten hebben als hoofdtaak de verzorging van de leerlingen. We verzoeken u altijd voor voldoende verschoning en extra kleding voor uw kind te zorgen. U kunt altijd informeren hoe we te werk gaan om zelfstandig naar het toilet gaan te stimuleren en welke hulpmiddelen we daarbij gebruiken.

Hoofdluis
Na iedere vakantie controleren we onze leerlingen op hoofdluis. Als we hoofdluis constateren bij uw kind nemen we contact op met u op en vragen we uw kind hiervoor te behandelen. Klas- en taxigenoten en hun ouders worden op de hoogte gebracht, zodat zij kunnen helpen verdere verspreiding te voorkomen. Daarnaast verwachten wij van ouders dat zij de school een seintje geven als ze zelf merken dat hun kind hoofdluis heeft.

Informatie over dit onderwerp is verkrijgbaar via de leerkracht of onderwijsassistent.

Medicijnen
Het verstrekken van medicatie is een risicovolle handeling. Het is zeer uiteenlopend in werking, toedieningsvorm en dosering. Wij werken daarom volgens door school opgestelde protocollen.

U moet de medicatie in de originele verpakking en voorzien van het apothekersetiket meegeven aan uw kind. Over veranderingen in het medicijngebruik moet u contact opnemen met de onderwijsassistent. Wijzigingen worden opgenomen in de medicijnlijst die door u moet worden ondertekend. De lijst is een onderdeel van de leerlingmap in de klas.

Terug naar boven

Zorg in de klas (ZIK)

Werkwijze ZIK (zorg in de klas)
1. Waarom zorg in de klas?
2. Voor wie is het bedoeld?
3. Hoe is de zorg in de klas geregeld?
4. Routing zorg in de klas
5. Vragen?

1. Waarom Zorg in de Klas?

Zorg in de klas maakt het mogelijk dat alle leerlingen de zorg en het onderwijs krijgen waar ze recht op hebben.
Met de invoering van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en ook de Jeugdwet en de gewijzigde Zorgverzekeringswet is een einde gekomen aan eerdere financieringsmogelijkheden om méérzorg (bovengemiddelde zorg) binnen het onderwijs vorm te geven. Deze nieuwe wet betekent op hoofdlijnen dat ouders, school én zorgaanbieder(s) samen afstemming moeten hebben over zorg tijdens onderwijstijd. Uitgangspunt is dat, met de middelen die verkregen zijn via de WLZ, zorgverzekeringswet of Jeugdwet/WMO, passende zorg en ondersteuning gegeven wordt tijdens onderwijsuren.
Voordat het onderwijs kan starten, is het noodzakelijk de zorg geregeld te hebben. Hierdoor kan de school op een adequate en verantwoorde wijze voorzien in de individuele onderwijs-zorgbehoefte van een leerling (ondersteuningsbehoefte). Hiervoor is een indicatie of beschikking nodig, die ouders dienen aan te vragen bij de gemeente (Jeugdwet of WMO), zorgverzekeraar of CIZ (WLZ). Waar u de indicatie moet aanvragen, is afhankelijk van de beperking van uw kind. Informatie hierover krijgt u van coördinator zorg en ondersteuning op school.

2. Voor wie is het bedoeld?
De wet op Passend Onderwijs biedt de school de mogelijkheid om de zorg voor onze leerlingen tot een bepaald maximum te realiseren met onderwijsgeld. Dit betekent op Mytylschool Gabriel dat iedere klas, naast de leerkracht, een onderwijsassistent heeft, die zowel verzorging biedt als ondersteuning bij het onderwijs.
Alles wat een leerling aan bovengemiddelde zorg (méér dan 185 min per week) of extra individuele begeleiding nodig heeft, moet bekostigd worden uit de hierboven genoemde middelen. Deze laatste groep krijgt dus met zorg in de klas te maken. Behoort uw kind tot deze groep, dan neemt school contact met u op.

3. Hoe is de zorg in de klas geregeld?
Mytylschool Gabriel staat voor kwalitatief goed onderwijs door de inzet van gespecialiseerde medewerkers. Kernwaarden voor de zorg, die wij vanuit school en vanuit de zorgaanbieder leveren zijn:
kwaliteit, continuïteit en efficiëntie.
Om de Zorg in de Klas (ZIK) te realiseren, heeft de school samenwerkingsafspraken met zorgaanbieders SWZ en Cello. Dit zijn onze zorgpartners binnen ATLENT.
Gekwalificeerde medewerkers van deze organisatie verlenen, samen met de onderwijsassistenten, de voor leerlingen noodzakelijke zorg.

4. Routing zorg in de klas
a. Signaleren of er sprake is van boven gebruikelijke zorg. Dit wordt in kaart gebracht middels het formulier “zorg en ondersteuningsbehoefte”.
b. Gedragskundige informeert ouders bij boven gebruikelijke zorgbehoefte en de gevolgen daarvan voor de start van het nieuwe schooljaar (inzet ZIK).
c. De Commissie van Begeleiding (CvB) bepaalt of het aantal uren gegrond is en besluit hoeveel uren ZIK nodig zijn.
d. De coördinator zorg- en onderwijsondersteuning communiceert bovenstaande met ouders en verwijst hen indien nodig naar een passende instantie om een indicatie aan te vragen.
e. Ouders nemen contact op met school zodra de passende indicatie geregeld is.
f. School neemt contact op met de zorgaanbieder zodat ZIK gerealiseerd kan gaan worden.
g. Zorgaanbieder neemt contact op met ouders om contractafspraken te maken.
h. Wanneer ouders een zorgbeschrijving moeten invullen voor de SVB kunnen ze hierover ondersteuning vragen bij de coördinator zorg- en onderwijsondersteuning. Voor ondersteuning en/of een handtekening van de zorgovereenkomst voor de SVB kan contact worden opgenomen met de betrokken clustermanager SWZ.
i. Zodra het contract is afgesloten, start de zorgaanbieder met het werven van adequate zorgverlener.
j. Zodra zorgverlener is gevonden, wordt definitieve startdatum bepaald.
k. De coördinator zorg- en onderwijsondersteuning communiceert dit naar ouders, de klas en de gedragsdeskundige.
l. Iedere 3 maanden evalueert de ZIK medewerker met de klas. Zo nodig wordt dit teruggekoppeld naar ouders. Tijdens de handelingsplanbespreking zal ZIK aan de orde komen.

5. Vragen?
Heeft u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met:
Paula Jumelet (coördinator zorg en onderwijsondersteuning, tel. 073-8519100)
Helma van Gelderen (teammanager SO, tel. 06-20004602)
Igna van der Cammen (teammanager VSO, tel. 06-37417814)

Terug naar boven

Nieuws 2

Kalender 2