Ziekmelden, lesuitval en verlof


Lesuitval

De school heeft verschillende maatregelen genomen om de uitval van lessen tegen te gaan. Wanneer een leerkracht of onderwijsassistent afwezig is, trachten we een invaller voor die dag aan te trekken. Mytylschool Gabriël is aangesloten bij het Regionaal Transfer Centrum (RTC). Dit is een invalpool waar verschillende scholen voor speciaal onderwijs bij aangesloten zijn. Helaas lukt het niet altijd een invaller te vinden en kan het voorkomen dat er geen vervanging beschikbaar is. In dergelijke gevallen wordt dit opgevangen met behulp van collega’s en/of wordt een aangepast rooster gevolgd. In een enkel geval wordt besloten om basisgroepen samen te voegen.

De onderwijsondersteunende activiteiten en individuele therapieën gaan zoveel mogelijk gewoon door. Bij een kort ziekteverlof van een therapeut vervalt de behandeling en de door hem of haar te geven onderwijsondersteuning. Al het overige draait gewoon door.

Door onderlinge aanpassingen proberen wij de lesuitval zoveel mogelijk te beperken.

Ziekmelden leerling
Bij ziekte of een andere vorm van verzuim verzoeken wij ouders dit zo snel mogelijk te melden bij de baliemedewerker en het vervoersbedrijf. Als een stageleerling vanwege ziekte of een andere reden niet naar zijn stageadres kan, dienen ouders het stagebedrijf en de stagebegeleider direct hiervan in kennis te stellen. Besmettelijke ziekten van het kind of andere gezinsleden moeten ouders bij de administratie of de leerkracht melden. Als er een verhoogd risico bestaat voor andere kinderen zullen we de betrokken ouders informeren.

Iedere dag maken we een presentielijst op. Indien leerlingen zonder bericht afwezig zijn, neemt de school telefonisch contact met de ouders. Zijn ouders niet bereikbaar, dan wordt er wanneer de leerling weer aanwezig is opnieuw contact gezocht.

Bij aanhoudend of regelmatig verzuim is de school verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden.

Het uitgangspunt is dat elk kind 5 dagen in de week naar school moet. Toch benoemt de wet een aantal omstandigheden dat legitimeert dat een leerling afwezig is.

De wet benoemt zeven gronden voor vrijstelling:

  • de school is gesloten of het onderwijs is opgeschort;
  • betreden van het gebouw is verboden;
  • de leerling is geschorst;
  • de leerling moet onder schooltijd voldoen aan verplichtingen vanwege godsdienst of levensovertuiging;
  • een leerling kan door het beroep van een van beide ouders slechts op vakantie buiten de schoolvakantieperiode;
  • er zijn andere zogenoemde ‘gewichtige omstandigheden’;
  • de leerling is ziek.

 In deze gevallen kan de school, zo nodig in overleg met de leerplichtambtenaar, vrijstelling verlenen.

Verlof
U kunt voor uw kind verlof aanvragen buiten de bestaande vakanties en vrije dagen om. Dit doet u door het downloaden en invullen van één van de volgende formulieren en deze op school af te geven bij de schoolleiding of aan de leerkracht van uw kind.

Aanvraagformulier verlof maximaal 10 schooldagen
Aanvraagformulier verlof meer dan 10 schooldagen
Aanvraagformulier voor vakantieverlof

Het speciale verlof is gebonden aan wettelijke regels. Deze kunt u nalezen in de schoolgids, pagina 32-33.

Nieuws 2

Kalender 2